Likwidacja punktowego systemu oceniania zachowania uczniów
Odpowiada
03.08.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Dyrektor szkoły twierdzi, że od września 2015 r. należy zlikwidować punktowy system oceniania zachowania uczniów ze względu na jego niezgodność z obowiązującymi przepisami, np. rozporządzeniem o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu. Nauczyciele natomiast stwierdzają zasadność stosowanego regulaminu oceniania i chcą go utrzymać. Co zrobić, aby pozostawić system punktowy oceniania zachowania?

Odpowiedź:

Od 1 września 2015 r. przepisy dotyczące oceniania zachowania będą regulowane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU z 2015 r., poz. 843). Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 przywołanego rozporządzenia śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinny uwzględniać następujące obszary:

  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  • dbałość o honor i tradycje szkoły,
  • dbałość o piękno mowy ojczystej,
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  • okazywanie szacunku innym osobom.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 3 przywołanego rozporządzenia – przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Mając na uwadze powyższe, przepisy prawa zarówno nie nakładają obowiązku stosowania systemu punktowego przy ocenie zachowania ucznia, jak i nie zakazują jego stosowania. W mojej opinii – jeżeli system ten będzie uwzględniał wskazane wyżej obszary, to jego stosowanie nie będzie sprzeczne z prawem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz