Kwalifikacje na stanowisko nauczyciela matematyki
Odpowiada
31.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy po ukończonych: studiach licencjackich na kierunku matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość - podyplomowych z przygotowania pedagogicznego mogę podjąć pace na stanowisku nauczyciela matematyki?

Odpowiedź:

Konieczna jest weryfikacja dokumentów przedstawionych przez nauczyciela. Dyrektor musi zatem sprawdzić (np. w suplemencie do dyplomu) czy dane studia w efektach uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu matematyka wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym. Uznajemy, że nauczyciel posiada przygotowanie pedagogiczne.

Uzasadnienie:

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Jak wynika z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych posiada m.in. osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, albo zakres określony w standardach nauczania, dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmował treści nauczanego przedmiotu, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym. W tym przypadku dana osoba nie ukończyła studiów na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem (matematyką) oraz na kierunku, który w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmował treści nauczanego przedmiotu (matematyki).

W § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia zostało określone, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych np. w liceum ogólnokształcącym posiada m.in. osoba, która ukończyła:

 1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Podstawa prawna:

  • 9 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 3, 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289),
  • załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz