Koszty dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły
Odpowiada
02.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem mamą 5 letniego niepełnosprawnego syna objętego kształceniem specjalnym i posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Mam problem z uzyskaniem zwrotu za dowóz syna do szkoły. Gmina narzuca mi zorganizowany przez siebie transport. Jednak ja chce tak jak przed 5r.ż. Dziecka dowozić je swoim środkiem transportu. Czy gmina ma prawo odmówić mi zwrotu kosztów dowozu? Czy rodzic ma prawo sam zdecydować czy będzie dowozić dziecko czy tez zdecyduje się na transport zorganizowany przez gminę. Bardzo proszę o pomoc jaki akt prawny to normuje.                                               

Odpowiedź:

Zasady pokrywania kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje ustawa Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 39 ust. 4 tej ustawy obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

1)   uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2)   dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

  • rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Obowiązek  o którym mowa  art. 39 ust. 4 Prawa oświatowego, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Jeżeli w opisanej w pytaniu sytuacji uczeń jest uczniem niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i jest objętym kształceniem specjalnym, to gmina ma obowiązek na podstawie art. 39 ust. 4 i art. 39a ust. 1 Prawa oświatowego zwrócić rodzicom koszty jego przewozu oraz rodziców. Przy czym zgodnie z art. 39a ust. 5 Prawa oświatowego wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice].

Podstawa prawna:

  • 39, 39a, art. 127 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) -
  • 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz