Kontynuacja stażu
Odpowiada
26.08.2010

PYTANIE

Jestem nauczycielem mianowanym. Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2008 r.


Przez rok odbywałam staż jako nauczyciel języka polskiego w pełnym wymiarze godzin (otrzymałam pozytywną ocenę za ten okres). Od dnia 1 września 2009 r. przeszłam w stan nieczynny z powodu zmniejszenia liczby oddziałów w szkole. Jednak 7 września 2009 r. zostałam zatrudniona w innej szkole w wymiarze 8/18. Z dniem 19 września 2009 r. wymiar mojego zatrudnienia zwiększył się o 2 godziny (nauczanie indywidualne), czyli do 10/18. Czy w związku z zaistniałą sytuacją mogę kontynuować przerwany staż na nauczyciela dyplomowanego? Jeżeli tak to, jakie dokumenty i w jakim terminie powinnam złożyć nowemu pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 9f ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela nauczycielowi mianowanemu, który

w okresie trwania stażu będącego warunkiem nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy. Oznacza to, że Pani staż mógł być kontynuowany, jeśli ponownie została Pani zatrudniona 7 września 2009 roku.

Innym, spełnionym przez Panią warunkiem kontynuacji stażu, jest otrzymanie za okres dotychczas odbytego stażu pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Ocenę tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Kwestie te regulują ust. 2 i 3 art. 9f ustawy Karta Nauczyciela.

Odnośnie dokumentów, które powinna Pani przedłożyć nowemu pracodawcy, są one dokładnie takie same, jak te składane w momencie rozpoczęcia stażu. Obliguje do tego § 3 ust. 5. Rozporządzenia MENiS z 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593, z późn. zm.). Tak więc należy złożyć:

– wniosek do dyrektora o kontynuację stażu;

– projekt planu rozwoju zawodowego, który musi być zgodny z potrzebami nowej szkoły, jej programem rozwoju oraz z potrzebami nauczyciela (składa się go razem z wnioskiem).

Dyrektor w ciągu 30 dni powinien zatwierdzić projekt, ewentualnie w formie pisemnej wskazać konieczne zmiany. W tym drugim przypadku nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć mu ten projekt.

Po zakończeniu stażu, składając dokumentację o postępowanie kwalifikacyjne, należy pamiętać o dołączeniu zaświadczenia o wymiarze zatrudnienia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w trakcie odbywania stażu.

Podstawa prawna

1. Ustawia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593, z późn. zm.).

Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz