Kontynuacja awansu zawodowego – na jakich zasadach
Odpowiada
07.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

W 2018 ro awansowałam na nauczyciela kontraktowego. W 2020 r rozpoczęłam mianowanie. Tego samego roku szkolnego poszłam na zwolnienie (w listopadzie) ze względu na ciążę. Po rozwiązaniu przebywałam na urlopie macierzyńskim i urlopie uzupełniającym. W tym roku szkolnym 2022/23, 26.09 wróciłam do pracy . Co z moim awansem? Na jakich zasadach go kontynuuję? A może z racji tak długiej przerwy zaczynam go na nowo? Proszę o radę.

Odpowiedź:

Od 1 września 2022 r. weszła  w życie nowelizacja Karty Nauczyciela w zakresie zasad uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. „Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.”. Zatem nauczyciel kontraktowy który rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego realizuje go na podstawie dotychczasowych przepisów. A to oznacza, że jeżeli rozpoczął staż od 1 września 2020 r. to  powinien trwać 2 lata i 9 miesięcy, czyli do 31 maja 2023 r. Do takiego nauczyciela dalej stosujemy stare przepisy Karty Nauczyciela dotyczące przedłużania stażu awansu zawodowego nauczyciela z uwagi na określone nieobecności w pracy.

Jeżeli w okresie stażu awansu zawodowego nauczyciel korzysta z określonych okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy to ten okres nieobecności może wpłynąć na termin zakończenia stażu.

Zasady związane z  przedłużeniem stażu awansu zawodowego rozstrzyga art. 9d ust. 5, ust. 5a Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela dzieli nieobecności wpływające na termin zakończenia stażu na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą nieobecności w pracy z powodu:

 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby (zwolnienia lekarskie),
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (np. opieka na dzieckiem, czy opieka nad dzieckiem w zw. z COVID) lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem

(art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela)

Wskazane nieobecności przedłużą staż wyłącznie wtedy, gdy trwały nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Gdy jednak nieprzerwana nieobecność przekroczy rok – nauczyciel musi odbyć staż od nowa w pełnym wymiarze.

Karta Nauczyciela nie wskazuje w jaki sposób liczyć terminy w awansie zawodowym, w związku z tym należy odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). W związku, że nieobecność w czasie trwania stażu ma być nieprzerwana, na termin zakończenia stażu wpłyną nieobecności które trwały nieprzerwanie do dnia, który datą lub nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 Kodeksu cywilnego).

Druga grupa nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu dotyczy urlopów związanych z rodzicielstwem. W tym przypadku nieobecność w pracy z powodu korzystania z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego lub
 • urlopu ojcowskiego

- spowoduje, że staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy łącznie ze wszystkich przyczyn wpływających na termin zakończenia stażu (a więc z obu grup) jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).

Na termin zakończenia stażu wpłyną jedynie te nieobecności, które przypadły w planowanym okresie jego realizacji. Nauczyciel musi po powrocie do pracy zrealizować jedynie brakujący okres stażu a nie cały okres nieobecności.

Przedłużenie stażu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego zwykle naliczany jest już od 1 czerwca, tj. dnia następującego po dniu, w którym staż miał się zakończyć. Jeżeli jednak nieobecność nauczyciela w pracy trwa także po 31 maja, staż należy przedłużyć od dnia powrotu nauczyciela do pracy.

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego i w związku z powyższymi regulacjami  należy dokonać następujących ustaleń. W okresie stażu, który powinien trwać od 1.09.2020 r. do 31.05.2022 r. nauczycielka była nieobecna od listopada 2020 r. do 26.09.2022 r. z uwagi na zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, rodzicielski i uzupełniający.  Niestety z uwagi na brak konkretnych terminów poszczególnych nieobecności trudno ustalić, czy doszło do przerwania stażu, czy jednak możliwe jest przedłużenie stażu. Generalnie nieobecność podczas stażu nie może być dłuższa niż rok i 6 miesięcy (z uwagi na zwolnienie lekarskie, urlop macierzyńskim, urlop rodzicielski). Okres urlopu uzupełniającego nie przedłuża stażu, jest okresem stażu. Jeżeli nie doszło do przekroczenie tej maksymalnej nieobecności to dyrektor powinien przedłużyć okres stażu. Jeżeli jednak łączna nieobecność w szkole to ponad rok i 6 miesięcy, bez okresu urlopu wypoczynkowego, czy uzupełniającego to staż został przerwany. Jeżeli tak to, możliwe jest rozpoczęcie stażu od nowa na starych zasadach.

Podstawa prawna:

 • 9d ust. 5 i ust. 5a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
 • 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.),
 • 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz