Komisja socjalna
Odpowiada
17.08.2013
Lucyna Gromiec

Prawnik

PYTANIE

Czy w szkole musi być powołana komisja, która opiniuje wydatki ZFŚS np. zapomogi, pożyczki? Czy kompetencje w tym zakresie leżą tylko w gestii dyrektora szkoły? Czy w skład takiej komisji zawsze powinien wchodzić przedstawiciel emerytów? Czy jeśli tak, to uczestniczy on w każdym posiedzeniu komisji, czy tylko w kwestiach dotyczących emerytów?

ODPOWIEDŹ

Administratorem środków ZFŚS jest pracodawca, czyli w tym przypadku dyrektor szkoły. Komisja socjalna może być organem wspomagającym dyrektora w kwestii przyznawania świadczeń ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jeżeli jej powołanie przewidziane jest w regulaminie ZFŚS. Tu również należy szukać zasad powoływania członków komisji, ustalania jej składu oraz uprawnień. Z funduszu socjalnego korzystać mogą pracownicy aktualnie zatrudnieni w szkole oraz emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły.

Warto również pamiętać, że przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu, dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Zasady wykorzystania funduszu, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi.

UZASADNIENIE

Regulacje dotyczące zasad tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych znajdziemy w Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa nie narzuca konieczności tworzenia komisji socjalnych, brak jest jednak przeciwwskazań, aby nie można było jej powołać na mocy regulaminu ZFŚS.

Jeżeli w regulaminie przewidziano istnienie komisji, to zapewne są w nim również uregulowania dotyczące zasad powoływania członków komisji oraz jej uprawnienia. Z zapisów art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wynika, że zasady wykorzystania funduszu, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Warto przytoczyć również art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę może tworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania ZFŚS.

Reasumując, należy podkreślić, że przepisy prawa nie określają ani zasad tworzenia komisji (służby) socjalnej, ani też jej składu. Szczegółowe regulacje w tej sprawie znajdziemy w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista, dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz