koło zainteresowań - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?
Odpowiada
11.10.2007PYTANIECzy nauczyciel prowadzący koło zainteresowań z grupą uczniów powinien otrzymać wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe?
ODPOWIEDŹZgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany do realizacji:

  1. zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz (pensum), w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 KN lub ustalonym przez dyrektora szkoły na podstawie art. 42 ust. 7 KN;
  2. innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
  3. zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Jak wynika z powyższego przepisu, realizacja pensum zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wypełnia tylko część obowiązkowego tygodniowego czasu pracy nauczyciela.Koła zainteresowań nauczyciele prowadzą w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy, ale poza godzinami zajęć pensum, w ramach zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły (art. 42 ust .2 pkt 2 Karty Nauczyciela). Nie mogą one być uznane za zajęcia realizowane przez nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych. Byłoby to sprzeczne z definicją godziny ponadwymiarowej, określoną w art. 35 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela. W myśl tych przepisów
przez godzinę ponadwymiarową rozumie się godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Realizacja programu nauczania odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych obowiązkowych dla wszystkich uczniów, nie w ramach kół zainteresowań. Wyklucza to zatem możliwość przydzielenia nauczycielowi godzin ponadwymiarowych na prowadzenie tych kół.Podstawa prawna:


Karta NauczycielaLucyna Gromiec – Konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, nauczyciel dyplomowany, ekonomista

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz