Klasyfikacja ucznia
Odpowiada
08.06.2014
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Uczeń nie uczęszczał do szkoły z przyczyn nieusprawiedliwionych (z każdego przedmiotu nauczania ma ponad 50% nieobecności). Czy może być klasyfikowany? W czasie swoich nielicznych obecności nie opanował podstawy programowej, ale zdobył (z niektórych przedmiotów) oceny cząstkowe.

Czy na podstawie ocen cząstkowych nauczyciele mogą wystawić ocenę semestralną/roczną dla tego ucznia, mimo że nie uczęszczał na większość zajęć w semestrze/roku? Czy uczeń, który ma dużo dobrych ocen cząstkowych z przedmiotu, ale jego usprawiedliwione nieobecności wynoszą ok. 50%, musi zdawać egzamin klasyfikacyjny, czy może być klasyfikowany?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Przepisy rozporządzenia stanowią jasno, że uczeń może nie być klasyfikowany, jeśli opuścił co najmniej 50% zajęć i nie ma podstaw, aby mu ocenę wystawić. Skoro więc uczeń w czasie obecności w szkole otrzymał oceny, na podstawie których dany nauczyciel jest w stanie ocenić wiedzę ucznia i wystawić mu ocenę końcową, a więc go klasyfikować, to ten nauczyciel powinien tak zrobić.

Przepisy prawa nie przewidują bowiem, że egzamin jest obowiązkowy, a jedynie możliwy na wniosek samego ucznia. Podobnie rzecz się ma z klasyfikacją – jeśli uczeń ma wystarczającą ilość ocen, to mimo częstych nieobecności można go klasyfikować. Warunkiem koniecznym braku klasyfikacji jest bowiem niemożność ocenienia ucznia z powodu jego nieobecności.

Marta Handzlik prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz