Hospitacje
Odpowiada
30.04.2009PYTANIECzy dyrektor ma prawo narzucić temat hospitowanych zajęć?
ODPOWIEDŹRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić przeprowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (DzU nr 235, poz. 1703) w § 7 ust. 1 stwierdza, że dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie
do dnia 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia plan nadzoru zawiera:


1. zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych badań diagnostyczno-oceniających w placówce,


2.
plan hospitacji,


3. tematykę szkoleń nauczycieli,


4. inne informacje uznane przez dyrektora za istotne.


Z powyższego wynika, iż
plan hospitacji winien być przygotowany z początkiem roku. I jest to niezwykle istotne w kontekście tematu lekcji jaka będzie hospitowana.


Każdy nauczyciel realizuje podstawę programową, układając z początkiem roku plan, który nazywa się dydaktycznym, wynikowym lub rozkładem materiału. W planie tym rozpisuje kiedy i przez ile lekcji będzie realizował dany dział programowy oraz w jakiej formie dokona sprawdzenia wiadomości. Oczywiście plany te są elastyczne – nauczyciel może zachorować, z różnych przyczyn poszerzyć pewne tematy, a inne zminimalizować. Jednakże wie, kiedy będzie omawiał poszczególne zagadnienia.


Jeśli więc dyrektor szkoły, postępując zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, przygotował plan hospitacji i wyznaczył np. matematykowi hospitację w miesiącu październiku, to musi się dostosować do tematu, który realizuje nauczyciel. Dyrektor nie może narzucać tematu lekcji, gdyż może dojść do sytuacji, że nauczyciel matematyki aktualnie omawia ułamki, a dyrektor narzuca trygonometrię, czy też na historii omawiany jest chrzest Polski, a dyrektor narzuca II wojnę światową. Zburzy to realizowany przez nauczyciela plan nauki przygotowany na cały rok.


Tym bardziej, że zgodnie z § 4 ust. 3 hospitacja obejmuje całą jednostkę lekcyjną lub jednostkę zajęć, a
hospitujący nie może wprowadzać zmian dotyczących tematu lekcji lub innych zajęć i przyjętego przez nauczyciela toku postępowania.


Dyrektor może natomiast zaznaczyć, że chce zobaczyć lekcję z wykorzystaniem technologii komputerowej, czy też z realizacją doświadczeń lub pracą w grupach. Należy przy tym postępować bardzo elastycznie.


Zważywszy na fakt, iż § 4 rozporządzenia określa istotę hospitacji jako obserwację realizacji statutowych zadań szkoły oraz uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, dyrektorowi szkoły powinno być obojętne, jaki temat mają hospitowane zajęcia. Z każdych bowiem można wywnioskować, jak nauczyciel pracuje.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz