Godziny dyrektora przedszkola
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dyrektor przedszkola publicznego po obniżeniu pensum ma do zrealizowania 8 godzin dydaktycznych czy może je zrealizować w formie zajęć specjalistycznych np. zajęć logopedycznych czy muszą to być zajęcia w oddziale przedszkolnym?

Odpowiedź:

Tak.

Uzasadnienie:

Dyrektor jest nauczycielem. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz, (tzw. pensum)
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Organ prowadzący przedszkole, aby umożliwić dyrektorowi realizację nałożonych na niego zadań obniża mu tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pensum w zależności od wielkości i typu placówki lub zwalnia go z realizacji tych zadań (art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela). W ten sposób przepisy uwzględniają odrębny wymiar obowiązków dyrektora przedszkola. Obniżenie pensum powoduje, że określony przez organ prowadzący wymiar zajęć staje się obowiązkowy dla dyrektora. Czas pracy pozostający do dyspozycji dyrektora przedszkola w wyniku obniżenia pensum powinien być wykorzystany na realizację zadań związanych z kierowaniem placówką.

Organ prowadzący nie ma kompetencji do ustalania, jakie zajęcia w ramach tych 8 godzin nauczyciel może prowadzić. Zajęcia te ustala dyrektor, mogą to być zajęcia logopedyczne.

Zatem dyrektor może nie tylko prowadzić zajęcia w oddziale przedszkolnym, ale jeżeli ma kwalifikacje może prowadzić zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia te są realizowane w ramach pensum nauczyciela (art. 42 ust. 2d Karty Nauczyciela.)

Podstawa prawna:

  • 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz