Dzień wolny dla honorowego dawcy krwi
Odpowiada
18.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:         

Jestem nauczycielem dyplomowanym i honorowym krwiodawcą dzień w którym oddaję krew rozliczany mam jako taki, w którym przepracowałbym 3,6 godziny. Czy takie rozliczenie jest prawidłowe?

Odpowiedź:

Krwiodawca ma prawo do czasu wolnego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, za czas w którym oddaje krew. Powinno to wynikać z zaświadczenia.

Uzasadnienie:

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

Z zasady zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

  • zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;
  • zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
  • posiłek regeneracyjny.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, nadal przysługują wskazane uprawnienia. Przy czym wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy. Zatem wynagrodzenie pracownika za czas jego nieobecności w celu oddania krwi w stacji krwiodawstwa powinno być na takim samym poziomie, jakby świadczył pracę. Zwolnienie od pracy przysługuje za czas wskazany w zaświadczeniu wystawionym przez stację krwiodawstwa.

Podstawa prawna:

  • 12, § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
  • 9, art. 9a ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1777),
  • 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2017 poz. 927).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz