Dodatek za wysługę lat i nagroda jubileuszowa w placówce niepublicznej
Odpowiada
29.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na bardzo ważne pytanie dotyczące przyznawania nagrody jubileuszowej i dodatku za wysługę lat. W lutym 2003 r. podjęłam pracę w placówce niepublicznej, w której pracuję nadal. Czy po zmianie pracy na szkołę państwową w bieżącym roku, tj. od 1 września 2022 r. przysługuje mi dodatek za wysługę lat i nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy?

Odpowiedź:

Moim zdaniem do dodatku za wysługę lat w szkole samorządowej może być zaliczone zatrudnienie w szkole niepublicznej i jeżeli okres ten potwierdza 20 lat pracy to nauczyciel będzie uprawniony do dodatku za 20 lat pracy  w szkole samorządowej.

Jeżeli chodzi o nagrodę jubileuszową to przepisy mówią o okresie zakończonego zatrudnienia. W związku z tym w dodatkowym miejscu pracy przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej uwzględnia się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz okres bieżącej pracy u tego pracodawcy, natomiast pomija się okresy równoległego niezakończonego zatrudnienia.

Uzasadnienie:

Prawo do nagrody jubileuszowej i dodatku za wysługę lat obligatoryjnie przysługuje jedynie w szkole samorządowej.

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody, a więc w dniu wypracowania wymaganego stażu, np. 20 lat. Nauczyciel jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się jeden z tych okresów.

W szkole samorządowej okres zatrudnia w szkole niepublicznej zostanie zaliczony na podstawie świadectwa pracy gdy stosunek pracy zostanie zakończony.

Jeżeli chodzi o dodatek za wysługę lat w szkole samorządowej okres pracy w szkole niepublicznej może zostać zaliczony na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu.  Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, przy czym wysokość dodatku za wysługę lat nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego (art. 33 Karty Nauczyciela). Szczegółowe zasady zaliczania okresów pracy na użytek dodatku stażowego określa § 7 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy .

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się przede wszystkim okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy. Zatrudnienie w placówce niepublicznej nie ogranicza prawa do dodatku stażowego nauczyciela zatrudnionego równoległe w placówce publicznej.

Podstawa prawna:

  • 33, art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn:. Dz.U. z 2021r., poz.1762),
  • 1, § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. Nr 128, poz. 1418),
  • 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz