Dodatek motywacyjny w przedszkolu
Odpowiada
03.06.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam pytanie odnośnie dodatku motywacyjnego. Czy przyznanie nauczycielowi przedszkola dodatku motywacyjnego za pełnienie funkcji dyrektora społecznego, pisanie protokołów lub za to że pracuje się jako jeden nauczyciel w grupie jest prawne?

Odpowiedź:

Zakładam, że pytanie dotyczy przedszkola samorządowego, bo wtedy mamy przepisy. Ogólne warunki przyznania dodatku funkcyjnego reguluje rozporządzenie, zaś szczegółowe należy szukać w regulaminie wynagradzania obowiązującym na terenie danego organu prowadzącego. Wskazane sytuacje mogą kwalifikować się do objęcia dodatkiem motywacyjnym np. w zakresie „szczególnie efektywnego wypełniania zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem”. Jeżeli jednak chodzi o przedszkole niesamorządowe to regulacji należy szukać w wewnętrznych aktach w danym przedszkolu.

Uzasadnienie:

Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

  • osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
  • osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;
  • wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
  • zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela (tzw. zadania statutowe);
  • szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
  • realizowanie w przedszkolu zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej (§ 6 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy).

Wysokość dodatku i szczegółowe warunki jego przyznawania określa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Przy przyznawaniu dodatku konkretnemu nauczycielowi dyrektor powinien przestrzegać postanowień obowiązującego regulaminu wynagradzania nauczycieli. Regulamin nie może przyznawać dyrektorowi całkowitej swobody w przyznawaniu dodatku. Musi bowiem precyzyjnie określać kryteria wpływające na wysokość dodatku motywacyjnego. Jeżeli regulamin nie zawiera takich regulacji dyrektor sam decyduje, czy osiągnięcia danego nauczyciela mieszczą się w zakresie ogólnych warunków przyzwania tego dodatku, określonych rozporządzeniu. W rezultacie wysokość dodatku motywacyjnego będzie uzależniona od spełnienia ilości i wartości merytorycznej określonych warunków, a także od poziomu realizacji tych warunków. Dodatek powinien być przyznawany na określony czas, po upływie którego dyrektor podejmuje decyzję, czy nauczyciel jest uprawniony do dodatku na następny okres.

Podstawa prawna:

  • 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 416).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz