Dodatek funkcyjny wicedyrektora
Odpowiada
26.01.2009PYTANIEJak długo powinienem mieć wypłacany dodatek funkcyjny?


Jestem nauczycielem dyplomowanym. Dnia 1.09.2006 roku zostałem powołany na stanowisko wicedyrektora na okres 5 lat, tj. do 31.08.2011 roku. W tym roku zmieniła się pani dyrektor i w dniu 16.09.2008 roku wręczyła mi odwołanie z dniem 1.09.2008 roku z funkcji wicedyrektora, powołując się na art. 37 Ustawy o systemie oświaty. Odwołanie zawierało również informację, że do dnia 31.12.2008 roku przysługuje mi dodatek funkcyjny. Jako wicedyrektor miałem etat 7 godzin tygodniowo (teraz mam 18). Czy w okresie wypowiedzenia mój etat to 7 czy 18 godzin i dlaczego wypłacają mi dodatek funkcyjny nie przez 3, ale przez 4 miesiące? Niby znam odpowiedź, ale nie mogę znaleźć odpowiedniej wykładni prawnej. Rozliczając nadgodziny za wrzesień, zrobiłem zestawienie tak, jakbym miał etat 7, a nie 18 godzin. Pani dyrektor tego nie uznała, ale nie potrafiła mi powiedzieć dlaczego.
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) w szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.


W art. 38 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty jest mowa, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych organ, który powierzył stanowisko kierownicze w szkole, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
W przypadku wicedyrektora organem go powołującym i odwołującym jest dyrektor szkoły.


W zaistniałej sytuacji nowy dyrektor miał prawo (zgodnie z powyższym artykułem) odwołać wicedyrektora. Z tym, że nie ma takich uregulowań prawnych, które sankcjonowałyby wręczanie odwołania z datą wsteczną. Nie można zatem w dniu 16 września wręczyć wypowiedzenia z dniem 1 września.


A zatem odwołać wicedyrektora można na przykład pismem z dnia 16 września, ale przestaje on pełnić ta punkcję od 30 września.
Do tego momentu wicedyrektora obowiązuje dotychczasowe pensum, czyli w opisanym przypadku 7 godzin. Jeśli pracował on 18 godzin, to wszystkie godziny ponad 7 miał prawo uznać za nadgodziny i powinien otrzymać za nie wynagrodzenie. Pensum 18-godzinne będzie go bowiem obowiązywać od dnia odwołania ze stanowiska (a jak wspomniano, nie można odwołać z dniem 1 września pismem z dnia 16 września).


Jeśli chodzi o dodatek funkcyjny, w art. 42 § 1 (Wypowiedzenia zmieniające) Kodeksu pracy jest mowa, że przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wynikających z umowy warunków pracy i płacy.Pozbawienie wicedyrektora dodatku funkcyjnego jest taką zmianą, czyli
wymaga zachowania okresu wypowiedzenia, a ten zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674) wynosi trzy miesiące.


Pamiętać również należy, że zgodnie z art. 42 § 3 Kodeksu pracy wypowiedzenie warunków pracy i płacy uważa się za dokonane, jeśli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.


Reasumując, w opisanym przypadku nowy dyrektor miał prawo odwołać wicedyrektora, ale dokonał tego niezgodnie z prawem (data wsteczna). Do momentu wypowiedzenia pensum wicedyrektora wynosi 7 godzin, a więc praca powyżej tej liczby to nadgodziny. Dodatek funkcyjny winien być wypłacany, zgodnie z prawem, przez trzy miesiące od momentu odwołania ze stanowiska wicedyrektora.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz