Brak orzeczenia o zdolności do pracy
Odpowiada
02.02.2011

PYTANIE

Czy bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia mogę być na tzw. L4, ponieważ nie dostałam orzeczenia o zdolności do pracy ze względu na zapalenie błony maziowej w kolanie (poruszam się o kuli)?


Czy jeśli będzie to konieczne, zwolnienie lekarskie może trwać 182 dni? Jak wygląda sprawa z zasiłkiem rehabilitacyjnym?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 73 ust. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, o czym przesądza art. 229 § 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Co więcej, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Proszę zwrócić uwagę, że przywołany przepis mówi o „ostatecznym orzeczeniu lekarskim”, co związane jest z faktem, że nauczycielowi od takiego orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie (do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego dla miejsca wydania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie), a koniec stosunku pracy związany jest w istocie rzeczy z orzeczeniem lekarskim wystawionym w skutek odwołania bądź takim, od którego nauczyciel nie próbował się odwołać. Nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy w tym trybie, na podstawie art. 28 ust. 1 Karty Nauczyciela ma prawo do odprawy pieniężnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy, za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 i 1a Karty Nauczyciela, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Świadczenie rehabilitacyjne, o którym mowa w art. 18–22 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512) przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego (182 dni) jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Z powyższego wynika, że bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, brak jest bowiem koniecznego warunku zakończenia 182 dniowego okresu zasiłku chorobowego.

Konkludując, w omawianym przypadku ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy wystawione na podstawie skierowania dyrektora szkoły na badania kontrolne (co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia) jest podstawą rozwiązania stosunku pracy. Samodzielną podstawą prawną w tym przypadku będzie art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 w związku z art. 73 ust. 6 Karty Nauczyciela.

Tomasz Lewicki – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, pracownik oświaty w samorządzie terytorialnym, nauczyciel przedmiotów prawniczych w

zaocznej szkole policealnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz