Biblioteki pedagogiczne
Odpowiada
29.09.2008PYTANIEJakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel-bibliotekarz, aby mógł być zatrudniony w bibliotece pedagogicznej? Czy można zatrudnić nauczyciela historii (wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym) w bibliotece pedagogicznej i uznać jego mianowanie, które uzyskał w szkole podstawowej jako historyk?
ODPOWIEDŹBiblioteki pedagogiczne działają w oparciu o: ustawę z dnia 7 stycznia 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DzU, Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (DzU, Nr 89, poz. 824).Do głównych zadań bibliotek pedagogicznych należy:

  • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
  • prowadzenie działalności bibliograficznej i informacyjnej
  • promowanie edukacji czytelniczej
  • wspieranie działalności bibliotek szkolnych
  • organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych
  • prowadzenie otwartych zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich

Biblioteka pedagogiczna jest placówką oświatową stworzoną na potrzeby nauczycieli kształcących się oraz doskonalących, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz wszystkich osób zainteresowanych kształceniem i wychowaniem.


W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DzU z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami, ostatnie z 2006 r., Nr 220, poz. 1600) w rozdziale 11 art. 29 ust. 1 jest mowa o tym, iż pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie. Jednakże w ust. 3 stwierdza się, że
w razie potrzeby w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną, a minister właściwy w drodze rozporządzenia określił wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz tryb stwierdzenia tych kwalifikacji (rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. (DzU z 1999 r., Nr 41, poz. 419). W § 7 rozporządzenia stwierdzono, iż rozporządzenie to nie stosuje się do bibliotekarzy na stanowiskach nauczycielskich zatrudnionych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Podobne sformułowanie znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (DzU z 2003 r., Nr 89, poz. 824), w którym w § 2 ust. 3 jest mowa o tym, iż w bibliotece mogą być zatrudnieni inni specjaliści oraz pracownicy administracyjni i obsługi. Przykładowo historyk to też specjalista.Z powyższego zarządzenia wynika, że nie ma aktów prawnych, które określałyby kwalifikacje potrzebne do pracy w bibliotece w tak szczegółowy sposób, jak ma to miejsce w bibliotece szkolnej.


Reasumując: zawód bibliotekarza to zawód otwarty. O tym, czy pracownik posiada kwalifikacje, czy nie, decyduje wyłącznie pracodawca na podstawie przepisów, te zaś nie są ani rygorystyczne, ani jednolite. Jeśli zatem pracodawca zdecyduje o zatrudnieniu, np. nauczyciela historii to powinien uznać również jego mianowanie. Dla celów pełnej jasności zatrudnienia historyk powinien zobowiązać się do uzupełnienia kwalifikacji poprzez odbycie kursu bibliotecznego lub studiów podyplomowych.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz