BHP na lekcjach wychowania fizycznego
Odpowiada
12.09.2011
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki na lekcji wychowania fizycznego, jeśli odbywają się one w niewłaściwych warunkach – tj, zbyt niska temperatura?

Czy dyrektor ma prawo narzucać prowadzenie lekcji w warunkach niezgodnych z przepisani BHP? Czy właściwe jest łączenie lekcji wychowania fizycznego po dwie godziny lekcyjne i wypuszczanie uczniów 10 minut przed właściwym dzwonkiem na przerwę, oddając im w ten sposób czas przerwy, w czasie której byli na lekcji? Kto w tym czasie ponosi odpowiedzialność za uczniów?

ODPOWIEDŹ

Z zasady za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych odpowiada prowadzący je nauczyciel. Jednakże, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69, z późn. zm.), dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez nią lub poza obiektami należącymi do szkoły. Dyrektor szkoły nie powinien dopuścić więc do prowadzenia zajęć w pomieszczeniach niespełniających warunków BHP. Przepis § 17 przywołanego rozporządzenia określa, że temperatura w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne nie może być niższa niż 18oC. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie wspomnianej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony. Oczywiście, jeżeli temperatura określona w przepisach rozporządzenia jest osiągalna w innym pomieszczeniu, to zajęcia powinny być tam przeniesione.

Zgodnie z § 14 ust. 1 przywołanego rozporządzenia przerwy w zajęciach uczniowie powinni spędzać w obecności nauczyciela. A więc w tym okresie odpowiedzialność za uczniów ponosi nauczyciel, który został do tego wyznaczony przez dyrektora szkoły, np. dyżurny.

Natomiast przepisy dotyczące czasu trwania zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami przywołanego rozporządzenia godzina lekcyjna zajęć teoretycznych, a takimi są lekcje wychowania fizycznego, trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w rozkładzie. Wyjątkiem są klasy I–III szkoły podstawowej, gdzie czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel je prowadzący. W związku z tym połączenie dwóch godzin lekcyjnych w jedną jednostkę lekcyjną w świetle przytoczonych przepisów jest niedopuszczalne.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz