Aktualności

Statut szkoły

Statut szkoły

01.10.2008

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki.


Kształt statutu określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU, Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) i zawiera załączniki dotyczące zawartości statutów poszczególnych typów placówek publicznych, w tym: przedszkola, szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego, profilowanego, technikum, szkoły zawodowej itp.


Na początku każdego statutu znajdują się podstawowe informacje o placówce: nazwa szkoły (w pełnym brzmieniu), numer porządkowy i imię (jeśli szkoła takowe posiada), siedziba szkoły i informacje dotyczące organu prowadzącego.
S
tatut szkoły określa cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji, a także sposób organizacji szkoły. W statucie zawarte są również zadania zespołów nauczycielskich, szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, formy opieki i pomocy dla uczniów, którzy jej potrzebują, organizacja i formy współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla dzieci oraz sposoby współpracy z rodzicami. W statucie szkoły podane są także zasady współdziałania organów, które występują w szkole tj. dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców i rada szkoły. Statut zawiera także informacje o sposobach funkcjonowania prowadzonej przez szkołę biblioteki, świetlicy czy internatu. Ważnym rozdziałem tego szkolnego dokumentu są informacje o prawach i obowiązkach uczniów, o systemie funkcjonujących w szkole kar i nagród, w tym – przypadkach i procedurze wydalenia uczniów ze szkoły. Ponadto statut reguluje zasady rekrutacji uczniów. Określono w nim również sposoby uzyskiwania środków finansowych dla szkoły, ceremoniał szkoły, informację o sztandarze (jeśli jest) i szkolnych pieczęciach. Końcową informacją jest określenie, kiedy dokument został przyjęty i przez kogo został uchwalony.Statut jest podstawowym dokumentem, który musi się znajdować w każdej szkole. Obowiązkiem dyrektora jest dbałość o to, by dokument ten był powszechnie dostępny zarówno dla uczniów, jak i rodziców, a także pracowników szkoły.


Pierwszy statut szkoły zostaje nadany przez organ prowadzący, natomiast obowiązkiem dyrektora jest dbałość o to, by obowiązujący w szkole dokument był zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi. Doskonałym wyjściem jest powołanie komisji statutowej bądź osoby odpowiedzialnej za śledzenie zmian w przepisach oraz informowanie o nich rady pedagogicznej. Zmiany w statucie, czyli jego nowelizacja, wymagają uchwały rady szkoły bądź, jeśli taka w szkole nie funkcjonuje, rady pedagogicznej (co reguluje art. 50 pkt 2 ustawy o systemie oświaty) i muszą zostać odnotowane. Kiedy liczba zmian wprowadzonych przez radę szkoły zaczyna utrudniać zrozumienie dokumentu, wówczas uchwala się przyjęcie nowego statutu, co należy zaznaczyć w adnotacji na końcu dokumentu.


W związku z tym, że statut jest najważniejszym dokumentem obowiązującym całą społeczność szkolną, który reguluje organizację i funkcjonowanie placówki, istotne jest zadbanie o to, by dokument ten był opracowany rzetelnie i jednoznacznie określał prawa obowiązujące w szkole.Katarzyna Wójtowicz
– zastępca dyrektora Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz