Aktualności

Rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów

Rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów

30.09.2008

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.


Większość zmian wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r. i dotyczy egzaminów maturalnych przeprowadzanych w kolejnych latach szkolnych.


W myśl rozporządzenia:


– od 2009/2010 roku szkolnego obowiązkowymi egzaminami będą:


a) ustny i pisemny z języka polskiego,


b) ustny i pisemny z języka obcego nowożytnego,


c) pisemny z matematyki,


d) ustny i pisemny z języka mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej. Obowiązkowe egzaminy będą zdawane na jednakowym poziomie – podstawowym


– każdy absolwent będzie miał prawo do zdawania egzaminu maturalnego z dodatkowych przedmiotów (maksymalnie trzech). Egzaminy te będą przeprowadzane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wybór poziomu będzie należał do absolwenta, przy czym jeżeli absolwent wybierze jako przedmiot dodatkowy ten, który zdawał jako obowiązkowy (język polski, matematykę, język obcy nowożytny), to musi go zdawać na poziomie rozszerzonym. Wynik egzaminu z dodatkowych przedmiotów nie będzie miał wpływu na zdanie egzaminu maturalnego


– zmieni się czas trwania egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym, ze 120 do 170 minut


– zmienią się zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego i języka mniejszości narodowej na poziomie rozszerzonym. Absolwent, który zdaje egzamin z ww. przedmiotów na poziomie podstawowym, ma się wykazać umiejętnością rozumienia czytanego tekstu. Ponowne sprawdzanie tej samej umiejętności na poziomie rozszerzonym jest nieuzasadnione. Na poziomie rozszerzonym będzie obowiązywać, podobnie jak na poziomie podstawowym, wypracowanie związane z tekstem literackim.


Zmiany przewidziane w rozporządzeniu nie wpłyną na procedurę rekrutacji na studia.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz