Aktualności

Program sektorowy Grundtvig

Program sektorowy Grundtvig

30.01.2008

Grundtvig jest programem sektorowym programu „Uczenie się przez całe życie”. Koncentruje się na edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych.1. Cele i odbiorcy


Program sektorowy Grundtvig oprócz realizacji celów programu „Uczenie się przez całe życie” zakłada realizację celów szczegółowych i operacyjnych.Cele szczegółowe obejmują:


a) odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie;


b) pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kwalifikacji[1].Z kolei cele operacyjne to:


a) poprawa pod względem jakościowym i ilościowym oraz pod względem dostępności ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w kształceniu dorosłych, tak by wesprzeć mobilność co najmniej 7 000 tych osób rocznie do końca 2013 roku;


b) poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się kształceniem dorosłych w Europie;


c) zapewnienie alternatywnych możliwości dostępu do kształcenia dorosłych osobom z grup wymagających szczególnego wsparcia oraz marginalnych środowisk społecznych, w szczególności osobom starszym oraz osobom, które zaniechały kształcenia bez osiągnięcia podstawowych kwalifikacji;


d) ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia dorosłych, a także ich transferu, w tym z państwa uczestniczącego do innych państw;


e) wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na technologiach informacyjno komunikacyjnych treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;


f) poprawa metod dydaktycznych oraz zarządzania organizacjami kształcenia dorosłych[2].Działania w programie sektorowym Grundtvig mogą być realizowane przez różnego rodzaju podmioty zajmujące się niezawodową edukacją dorosłych (zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i nieformalnej), w tym:

 • placówki kształcenia zawodowego (np. CKU),
 • instytucje kulturalne/kultury (np. domy kultury, biblioteki, muzea),
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność edukacyjną dla dorosłych,
 • instytucje rynku pracy, na przykład urzędy pracy,
 • i instytucje pomocy społecznej,
 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), Uniwersytety Trzeciego Wieku prowadzące działalność edukacyjną dla dorosłych.


Bezpośrednimi adresatami oferty Grundtviga mogą być osoby dorosłe, czyli „każda osoba, która zakończyła już edukację formalną w szkole i ewentualnie ukończyła studia wyższe, niezależnie od tego, czy otrzymała, czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły. Działania programu Grundtvig mogą dotyczyć również młodych osób dorosłych, które jeszcze się uczą w szkołach lub studiują, o ile działania te dotyczą oferty edukacyjnej dla dorosłych, a nie programu nauczania w szkole czy uczelni (np. wieczorowe kursy językowe, komputerowe, tańca, itd.)”[3].


Do adresatów zaliczyć można:

 • młodzież, która przerwała edukację szkolną,
 • osoby z grup defaworyzowanych (m.in. osoby starsze, niepełnosprawne, bezrobotni, z obszarów wiejskich),
 • kadra zajmująca się edukacją dorosłych (m.in. nauczyciele dorosłych, edukatorzy, trenerzy, kadra zarządzająca edukacją dorosłych, również w dziedzinie języków obcych).


2. Kraje realizujące Grundtviga


Partnerów do realizacji projektów można szukać w:

 • krajach członkowskich Unii Europejskiej (27 państw),
 • krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG/EFTA) – Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • Turcji (kraj kandydujący do członkostwa w UE).

W poszukiwaniu partnerów do projektu warto skorzystać z danych zamieszczonych na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (dział Grundtvig). W zakładce „Poszukiwanie partnerów” znajdziemy informacje na temat:


· baz danych na stronach http://partbase.eupro.se, http://siu.no/en,


· dostępu do kompendiów projektów realizowanych w poprzednich latach, zawierających dane instytucji, które w nich uczestniczyły, http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=10&node=47&doc=1000161


· instytucji europejskich poszukujących partnerów w Polsce (dane teleadresowe, opis profilu działalności, oferta).


Narodowa Agencja przyjmuje oferty polskich instytucji („fiszki” zawierające dane o instytucji i potencjalnym projekcie), a następnie przekazuje je innym Agencjom w krajach europejskich. Podobne oferty również otrzymuje od nich. Szansę na znalezienie partnerów stwarzają też indywidualne „wizyty przygotowawcze” i „seminaria kontaktowe”. Ich organizatorami są Narodowe Agencje programu LLP. Spotkania pozwalają lepiej przygotować projekt (cele, role w projekcie, metody pracy, plan). Nabór kandydatów prowadzi Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie”, szczegółowe informacje: www.frse.org.pl, www.grundtvig.org.pl (zakładki „Akcja – Projekty Partnerskie Grundtviga”, „Wizyty Przygotowawcze”).3. Rodzaje projektów


Program sektorowy Grundtvig zakłada możliwość realizowania następujących typów projektów:


a) projekty partnerskie Grundtviga (Learning Partnership)

 • skład grupy partnerskiej: minimum 3 organizacje z 3 krajów (w tym minimum 1 z UE),
 • czas realizacji projektu: 2 lata (dla wniosków złożonych w 2008 r. – od 1 sierpnia 2008 do 31 lipca 2010),
 • cechy projektu: wymiana doświadczeń, praktyk, zarządzanie edukacją dorosłych, wspólna praca nad metodami nauczania, pilotaż i wdrażanie nowych rozwiązań, udział kadry organizacji partnerskich i słuchaczy, wyjazdy kadry i słuchaczy do instytucji partnerskich,
 • ·dofinansowanie ma charakter ryczałtu, wynosi 10 000 EUR przy założeniu co najmniej 4 wyjazdów za granicę, 14 000 EUR przy założeniu co najmniej 8 wyjazdów za granicę, 18 000 EUR przy założeniu co najmniej 12 wyjazdów za granicę,
 • nie jest wymagany wkład własny,
 • akcja zdecentralizowana, instytucja zarządzająca: Narodowa Agencja (miejsce składania wniosków),
 • terminy składania wniosków: 15 lutego 2008.

b) wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych

 • udział osób zajmujących się edukacją dorosłych (nauczyciele, edukatorzy, osoby szkolące nauczycieli dorosłych, kadra kierownicza instytucji zajmujących się edukacją dorosłych, osoby działające na rzecz osób dorosłych, doradcy zawodowi, wizytatorzy) w formach szkoleniowych za granicą (konferencje, seminaria, kursy, praktyki),
 • czas trwania: od pięciu dni do sześciu tygodni,
 • akcja zdecentralizowana, instytucja zarządzająca: Narodowa Agencja (miejsce składania wniosków),
 • terminy składania wniosków: 31 stycznia 2008 (kursy rozpoczynające się w okresie 01.04–30.06.2008), 31 marca 2008 (kursy rozpoczynające się w okresie 01.07–30.09.2008), 30 czerwca 2008 (kursy rozpoczynające się w okresie 01.10–31.12.2008), 30 września 2008 (kursy rozpoczynające się w okresie 01.01–31.03.2009).

c) wizyty przygotowawcze (Preparatory Visits)

 • akcja zdecentralizowana,
 • iinstytucja zarządzająca: Narodowa Agencja (miejsce składania wniosków).

d) projekty wielostronne (Multilateral Projects)

 • akcja scentralizowana, instytucja zarządzająca: Komisja Europejska (Agencja Wykonawcza w Brukseli, miejsce składania wniosków),
 • terminy składania wniosków: 29 lutego 2008,
 • dofinansowania: do 150 000 rocznie, obowiązuje wkład własny – minimum 25 proc.,
 • cechy projektu: przygotowanie innowacyjnych produktów (np. programy i materiały szkoleniowe z zakresu kompetencji kluczowych, poprawy jakości i dostępu do edukacji osób dorosłych).

e) sieci Grundtviga

 • akcja scentralizowana, instytucja zarządzająca: Komisja Europejska (Agencja Wykonawcza w Brukseli, miejsce składania wniosków),
 • koncentracja na uczeniu się języków obcych osób dorosłych, tworzenie sieci akademickich na rzecz edukacji dorosłych,
 • dofinansowania: do 150 000 rocznie, obowiązuje wkład własny – minimum 25 proc.,
 • terminy składania wniosków: 29 lutego 2008.

f) działania towarzyszące (Accompanying Measures)

 • akcja scentralizowana, instytucja zarządzająca: Komisja Europejska (Agencja Wykonawcza w Brukseli, miejsce składania wniosków),
 • służą wsparciu działań informacyjnych, upowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników,
 • terminy składania wniosków: 29 lutego 2008.

www.frse.org.pl, www.grundtvig.org.pl, http://ec.europa.eu/education, materiały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”


[1] Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 roku ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 24.11.2006, L 327/59


[2] Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 roku ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 24.11.2006, L 327/59–60


[3] cyt. za: www.grundtvig.org.pl, „Informacje o programie”

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz