Aktualności

Fundusze europejskie – krótka charakterystyka

Fundusze europejskie – krótka charakterystyka

22.10.2007

W latach 2007 – 2013 Polska otrzyma w ramach funduszy europejskich ponad 67 mld euro na współfinansowanie projektów mających na celu podniesienie poziomu życia Polaków, rozwój infrastruktury, unowocześnienie gospodarki czy też poprawę stanu środowiska naturalnego.


Znaczna część tych środków zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięć służących upowszechnieniu edukacji społeczeństwa na wszystkich etapach kształcenia. W projektach kładzie się nacisk na jednoczesne podnoszenie jakości systemu edukacyjnego i ich silniejszego powiązania z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Projekty te finansowane będą głównie przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Służy on osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez wspieranie działań w pięciu obszarach:

 1. aktywna polityka rynku pracy,
 2. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
 3. kształcenie ustawiczne,
 4. adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości,
 5. wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

Europejskie fundusze strukturalne w Polsce będą wydatkowane w latach 2007 – 2013 w ramach sześciu Centralnych Programów Operacyjnych:

 1. Infrastruktura i Środowisko,
 2. Innowacyjna Gospodarka,
 3. Kapitał Ludzki,
 4. Rozwój Polski Wschodniej,
 5. Pomoc Techniczna,
 6. Europejska Współpraca Terytorialna,

a także szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych wdrażanych przez województwa.


Głównym programem operacyjnym, w którego ramach będą dofinansowane projekty między innymi z zakresu szeroko rozumianej edukacji, będzie Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), zaakceptowany we wrześniu bieżącego roku przez Komisję Europejską. Obecnie trwają prace nad tworzeniem systemu wdrażania PO KL, a ich zakończenie umożliwi ogłoszenie pierwszych konkursów na dofinansowanie projektów.Opracowanie własne OPERON

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz