Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
Odpowiada
24.05.2011

PYTANIE

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: co należy wpisać na świadectwie: ocenę czy słowo „zwolniony” uczniowi, który w pierwszym półroczu roku szkolnego był zwolniony przez dyrektora z zajęć WF, a w drugim półroczu na nie normalnie uczęszczał?


A co w sytuacji odwrotnej - za pierwsze półrocze jest ocena klasyfikacyjna, a w drugim półroczu uczeń ma zwolnienie do zakończenia zajęć dydaktycznych?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83 poz. 562, z późn. zm., ostatnie DzU z 2010 r. nr 156, poz. 1046) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

W związku z powyższym w obu przypadkach (czyli zwolnienia ucznia w semestrze tylko pierwszym bądź tylko drugim) istnieje możliwość wystawienia uczniowi oceny całorocznej (na którą składają się oceny z obu semestrów). Wobec powyższego nie ma obecnie podstaw, aby takiemu uczniowi na świadectwie wpisywać „zwolniony”. Taki stan rzeczy był możliwi i konieczny przed nowelizacją z dnia 20 sierpnia 2010 roku. Obecnie przepisy stanowią, ze adnotację „zwolniony” umieszcza się tylko wtedy, gdy nie ma możliwości ustalenia rocznej oceny z danego przedmiotu.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz