Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
Odpowiada
15.07.2019
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Mam dwie uczennice, które od 1 kwietnia 2019 r. mają zwolnienie lekarskie do 21 czerwca. Obie w I półroczu nie miały zwolnień. Jedna z nich miała na I semestr ocenę \"dobry\" i teraz z cząstkowych ocen również wychodzi jej \"dobry\". Mam podstawę do wystawienia oceny. Druga uczennica ma na I semestr ocenę \"niedostateczny\", nie zaliczała sprawdzianów, nie przynosiła stroju, aktywność była słaba, uciekała z zajęć. Do kwietnia zdobyła kilka ocen, z których średnia wychodzi 1,2, więc miałaby ocenę \"niedostateczny\". Czy powinnam jej wstawić ocenę \"niedostateczny\" i tym samym wysłać na egzamin poprawkowy? Nadmienię, że ma dużo godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, ale nieklasyfikowanie niczego nie zmieni, ponieważ nie może podejść do 21.czerwca do egzaminu. Czy powinnam jej raczej wstawić \"zwolniona\"? Jak potraktować oba przypadki?

Odpowiedź:

Szczegółowe regulacje dotyczące oceniania i klasyfikowania uczniów zawarte zostały w rozdziale 3a ustawy o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU 2017, poz. 1534) oraz rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU 2015, poz. 843). Pierwsze rozporządzenie dotyczy uczniów szkół nowego ustroju szkolnego (8 letnie szkoły podstawowe, szkoły branżowe I stopnia) drugie zaś uczniów starego ustroju szkolnego (gimnazja, trzyletnie licea ogólnokształcące, czteroletnie technika, zasadnicze szkoły zawodowe). Z dniem 1 września 2019 roku w życie wejdzie rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU 2019, poz. 373), będzie ono regulowało szczegółowo warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (szkół nowego ustroju szkolnego). 

Zgodnie z przepisem 44k ust. 1 ustawy o systemie oświaty – uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Natomiast uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

W obu przywołanych wcześniej i obowiązujących obecnie rozporządzeniach dotyczących oceniania i klasyfikowania uczniów przepisy dotyczące zwalniania uczniów z realizacji zajęć wychowania fizycznego są ze sobą zbieżnie (§5 rozporządzenia z 2015 roku i §4 rozporządzenia z 2017 roku). Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

Mając na uwadze powyższe, w mojej opinii, w przypadku gdyby nieobecności przekraczały połowę godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania fizycznego byłyby podstawy do braku klasyfikacji uczennicy. Jednakże nawet taka absencja nie powoduje automatycznego podjęcia takiej decyzji. Ocenę ustala Pani i Pani ocenia czy są podstawy do dokonania klasyfikacji. Natomiast jeżeli absencja na zajęciach jest niższa niż połowa godzin przeznaczonych na te zajęcia to uczennica powinna być klasyfikowana.

dr Adam Balicki – prawnik, specjalista prawa oświatowego, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz