Zwolnienie nauczyciela w trakcie trwania stażu
Odpowiada
05.10.2009PYTANIECzy dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela kontraktowego będącego w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego?
ODPOWIEDŹDyrektor szkoły może podjąć taką decyzję niezależnie od tego czy nauczyciel realizuje ścieżkę awansu zawodowego.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr. 97, poz. 674 z późn. zm.) stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym co do zasady nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony.


Dyrektor szkoły podejmując decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego, ma zapewne ku temu ważne powody (w pytaniu nie podano przyczyn zwolnienia). Karta Nauczyciela w art. 20 wskazuje, iż dyrektor rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem w razie:

  • całkowitej likwidacji szkoły,
  • częściowej likwidacji szkoły,
  • zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
  • zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Pamiętajmy, że rozwiązanie umowy na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Rozwiązanie takiej umowy może nastąpić także w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok (chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela). Dodatkowo do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 (w związku z art. 27 ust. 3) Karty Nauczyciela.Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż rozwiązanie umowy o pracę nie musi oznaczać dla nauczyciela przerwania stażu, gdyż może on znaleźć zatrudnienie w innej szkole.


Podstawowy przepis umożliwiający kontynuowanie stażu, a tym samym postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego, zawarty jest w art. 9f Karty Nauczyciela i tak:

  • nauczycielowi, który zmienił miejsce zatrudnienia w okresie odbywania stażu, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie w innej szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy,
  • za okres dotychczas odbytego stażu (staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy) nauczyciel powinien posiadać sprawozdanie i pozytywną ocenę dorobku zawodowego wystawioną przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel realizował część stażu.

Zgodnie z art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela − w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.


Jeżeli nauczyciel ma jakiekolwiek wątpliwości prawne co do zasadności przerwania stażu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, to powinien zwrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).


Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz