Zmniejszenie wymiaru godzin
Odpowiada
31.08.2010

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony na pół etatu na czas nieokreślony na stanowisku psychologa (drugie miejsce pracy) prosi o zmianę umowy na 6 godzin.


Czy powinien zawrzeć aneks do umowy, czy porozumienie zmieniające wymiar godzin? Jak powinno to wyglądać? Bardzo proszę o radę.

ODPOWIEDŹ

Ani przepisy prawa pracy, ani prawa cywilnego nie posługują się pojęciem aneks − jest to jedynie pojęcie potoczne, funkcjonujące w praktyce. Najczęściej jest ono używane na określenie porozumienia zmieniającego umowę o pracę, co oznacza, że aneks to po prostu porozumienie zmieniające.

Porozumienie zmieniające stosuje się zazwyczaj w sytuacjach, gdy nowe warunki umowy mają być dla pracownika korzystniejsze i z dużym prawdopodobieństwem się na nie zgodzi.

W opisanym wypadku ten problem w ogóle nie istnieje, gdyż to sam nauczyciel występuje z propozycją zmniejszenia liczby godzin, co, jak należy mniemać, jest dla niego korzystne.

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki płacy i pracy, w szczególności:

 1. rodzaj pracy,

 2. miejsce wykonywania pracy,

 3. wynagrodzenie za pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

 4. wymiar czasu pracy,

 5. termin rozpoczęcia pracy.

Treść porozumienia może wyglądać następująco:

nazwa miejscowości, dnia …………….

Porozumienie zmieniające umowę o pracę

Zawarte w dniu …………………. pomiędzy Szkołą Podstawową nr……….. w ………….

reprezentowaną przez dyrektora szkoły ………………………

a Panią …………………..

na czas ………………….

1) Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

 1. rodzaj umówionej pracy – psycholog,

 2. miejsce wykonywania pracy – Szkoła ………..,

 3. wymiar czasu pracy – 6/23.

2) W czasie trwania umowy o pracę będzie Pani otrzymywać wynagrodzenie płatne w sposób i na warunkach przewidzianych Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674) oraz uchwały Rady Miasta………………….. z dnia …………… w sprawie wynagrodzeń nauczycieli,

a mianowicie:

stawka płacy zasadniczej − ………………. brutto oraz dodatki na zasadach określonych według powyższych rozporządzeń.

3) Inne warunki zatrudnienia – za podstawę wynagrodzenia przyjęto:

 1. stopień awansu zawodowego − ………………

 2. wykształcenie − ……………………

 3. staż pracy − …………………

4) Data rozpoczęcia pracy − …………..

Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy otrzymałam i po zapoznaniu się z jego treścią zaproponowane warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję.

…………………………. ………………………………

podpis pracownika podpis pracodawcy

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz