Zmiana umowy w trakcie trwania roku szkolnego
Odpowiada
04.06.2008PYTANIE


Czy dyrektor szkoły, podpisując z nauczycielem umowę na czas określony w dniu rozpoczęcia roku szkolnego tj. 1 września, może taką umowę podpisać tylko do 30 kwietnia (odejście klas maturalnych), a następnie zmienić umowę (do 31 sierpnia), obniżając wymiar godzin o te, które były realizowane w klasach maturalnych?
ODPOWIEDŹ


Art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela wskazuje, że:


„Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3 i dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych”.Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określają organy prowadzące szkoły po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o czym mówi art. 42 ust. 7 pkt 1 Karty Nauczyciela.Niektóre organy prowadzące dla takich nauczycieli przyjmują rozliczanie średnioroczne, to znaczy, że nauczyciel przez cały rok zatrudnienia pobiera jednakowe wynagrodzenie, chociaż jego tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (np. od 1 września do 30 kwietnia – 24 godziny, a od 1 maja do zakończenia zajęć – 16 godzin) lub związany jest z odejściem uczniów na praktyki zawodowe.Wiele organów prowadzących zalicza zrealizowane godziny nadliczbowe na rzecz niewypracowanego pensum, dokonując około maja każdego roku bilansu godzinowego każdego nauczyciela.


Takie rozwiązanie wydaje się być bardziej racjonalne niż dokonywanie zmian w umowie o pracę w trakcie roku szkolnego.


Pamiętajmy, że wiele spraw płacowych musi być unormowanych przez organy prowadzące w corocznych regulaminach wynagradzania lub w podejmowanych uchwałach Rad Gmin lub Powiatów.Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674)Elżbieta Kaczmarska – Edukator Samorządowy

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz