Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie
Odpowiada
12.08.2013
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Czy prawo pozwala na powoływanie pracownika (jestem pedagogiem szkolnym) do pracy w tzw. zespole interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie w czasie godzin pracy?

ODPOWIEDŹ

Generalnie prawo pozwała na powoływanie pedagoga szkolnego do zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół taki jest tworzony na podstawie art. 9a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DzUz 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

- policji;

- oświaty;

- ochrony zdrowia;

- organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także kuratorzy sądowi i prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem (burmistrzem albo prezydentem miasta) a podmiotami, o których mowa powyżej. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Ponadto rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, a także szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W dniu 18 października 2011 r. weszło w życie Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (DzU z 2011 r. nr 209, poz. 1245), które nakłada konkretne zadania także na instytucje systemu oświaty. Głównym celem „Niebieskich Kart” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.

W myśl nowych przepisów szkoła jest zobowiązana do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy w rodzinie. Informacja, w ustawowym terminie 7 dni, jest przekazywana do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego.

W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel oświaty. Do jego zadań – w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie – należy m.in.:

a) udzielanie kompleksowych informacji o:

- możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

- możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

b) prowadzenie rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;

c) diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

d) udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz