Zatrudnienie po urlopie
Odpowiada
09.07.2010

PYTANIE

Czy po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor musi zapewnić mi pełny etat, czy może zatrudnić mnie w niepełnym wymiarze?


ODPOWIEDŹ

Regulacje związane z urlopem dla poratowania zdrowia zawarte są w art. 73 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z ustępem 1 przywołanego artykułu nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo jednego roku. Natomiast ustęp 2 stanowi, że nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, wspomniany urlop nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Jednym z warunków udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia jest zatrudnienie urlopowanego nauczyciela, w okresie jego trwania w pełnym wymiarze zajęć. Wynika z tego, że po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor szkoły musi mieć etat dla takiego nauczyciela.

Rozpatrując powyższą kwestię, należy uwzględnić uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 roku (sygn. akt I PZP 4/06). Sąd Najwyższy uznał, że art. 41 Kodeksu pracy, zabraniający wypowiadania umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, nie ma zastosowania do nauczycieli mianowanych, w tym w szczególności w sytuacjach wskazanych w art. 20 ust.1 pkt 1 Karty Nauczyciela (całkowita likwidacja szkoły) i art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela (częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć).

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz