Zatrudnienie fizjoterapeuty w szkole specjalnej
Odpowiada
06.05.2014
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Czy można zatrudnić fizjoterapeutę w szkole specjalnej? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

ODPOWIEDŹ

W szkole zatrudniani są nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, a także pracowników niebędących nauczycielami. Do jego zadań należy m.in., zgodnie z przepisem art. 39 ust. 3 pkt 1 przywołanej ustawy, zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły. Z powyższego przepisu wynika, że dyrektor szkoły jest podmiotem zatrudniającym pracowników i prowadzi politykę kadrową. Podejmując decyzje kadrowe, musi jednak mieć na uwadze możliwości budżetowe szkoły, a także zatwierdzony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r., nr 61, poz. 624 z późn. zm.) przez organ prowadzący arkusz organizacyjny. Dlatego jeżeli dyrektor szkoły uzna, że zatrudnienie fizjoterapeuty jest potrzebne, to może tego dokonać w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Jeżeli chodzi o formę zatrudnienia fizjoterapeuty, to zależy od tego, jakie czynności i w jakim wymiarze będzie on wykonywał. Jeżeli zakres jego obowiązków będzie wskazywał na to, że zostanie nawiązany stosunek pracy, to należy zatrudnić go na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z przepisem art. 25 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Zgodnie z przepisem art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Cechami stosunku pracy są: podległość służbowa, wykonywanie pracy w określonym miejscu i czasie.

Jeżeli natomiast charakter wykonywanych przez fizjoterapeutę czynności nie będzie wyczerpywał cech stosunku pracy, można zawrzeć z nim jedną z umów cywilnoprawnych, np. umowę o dzieło. Zgodnie z przepisem art. 627 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Ewentualnie w takiej sytuacji może być zawarta umowa zlecenie. Zgodnie z przepisem art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowę tę można również stosować w przypadku innych czynności niż dokonanie czynności prawnych. Może ona obejmować usługę, którą przyjmujący zlecenie zobowiązuje się wykonać na rzecz dającego zlecenie.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie przepisem art. 22 § 11 Kodeksu pracy nie można zastąpić umowy o pracę umową cywilnoprawną, jeżeli mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Również, aby móc zawrzeć umowę cywilnoprawną, dyrektor szkoły musi posiadać stosowne upoważnienie od organu prowadzącego, gdyż szkoła nie ma osobowości prawnej. Ewentualnie taką umowę może zawrzeć organ prowadzący.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz