Zatrudnienie emeryta
Odpowiada
06.07.2010

PYTANIE

Czy nauczyciela – emeryta, który posiada kwalifikacje, ale akt mianowania ma z roku 1982 (gdy weszły przepisy o nowym awansie zawodowym, już był na emeryturze) można zatrudnić ze stawką nauczyciela mianowanego?


ODPOWIEDŹ

Jeżeli przerwa w zatrudnieniu nauczyciela na podstawie mianowania (akt mianowania z 1982 r.) była dłuższa niż 5 lat to nauczyciel nie może być zatrudniony ponownie jako nauczyciel mianowany.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 19, poz. 239, z późn. zm.) nauczyciele spełniający wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 6 kwietnia 2000 r., uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego z dniem ponownego zatrudnienia w szkole, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie przekroczyła 5 lat.

Z opisanego przypadku wynika, że nauczyciel posiada akt mianowania z 1982 r. oraz przed wejściem w życie Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw przeszedł na emeryturę. Nie miał więc możliwości uzyskania z mocy prawa stopnia nauczyciela mianowanego. To jednoznacznie oznacza, że nie może mieć zastosowania przepis art. 10 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy.

Przerwa w zatrudnieniu znacznie przekroczyła okres 5 lat, co skutkuje niemożnością zatrudnienia nauczyciela ze stawką nauczyciela mianowanego.

Oczywiście to nie przekreśla możliwości zatrudnienia nauczyciela na innych warunkach. Dyrektor szkoły może skorzystać z przepisu art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela i zatrudnić nauczyciela ze stawką nauczyciela kontraktowego bowiem „nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego”.

Musi być jednak spełniony warunek:

  • nauczyciel zostanie zatrudniony zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

  • dyrektor uzna dorobek zawodowy nauczyciela za wystarczający do nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

  2. Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz