Zamieszczanie danych osobowych uczniów w internecie
Odpowiada
03.09.2007PYTANIECzy można udostępniać dane osobowe uczniów w Internecie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym?
ODPOWIEDŹUdostępnianie danych osobowych uczniów w Internecie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, jest możliwe tylko za zgodą opiekunów prawnych ucznia.


1.
Udostępnienie informacji o uczniach, tak aby każdy miał do nich dostęp w Internecie, powinno być klasyfikowane jako przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa)[1]. Czynności takie są możliwe tylko wówczas, gdy Ustawa wyraźnie to dopuszcza.


Artykuł 23 ust. 1 Ustawy stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest możliwe między innymi wtedy, gdy osoba, której one dotyczą, wyrazi na to zgodę.


W rozpatrywanej sprawie nie ma żadnych innych przesłanek, które pozwalałyby uznać zamieszczanie danych uczniów w Internecie za dopuszczalne. Przeciwnie, ponieważ szkoła, poza wypełnianiem swoich obowiązków dydaktycznych oraz wychowawczych, powinna jednocześnie czuwać nad zapewnieniem ochrony prywatności swoich uczniów, należy przyjąć, że do opublikowania danych osobowych uczniów na stronie internetowej szkoły
wymagana jest zgoda ich prawnych opiekunów, a w wypadku uczniów pełnoletnich – zgoda ich samych.


Zgodnie z informacją udzieloną przez pracowników biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych zgoda taka nie będzie potrzebna właściwie tylko w przypadku, gdy dane umieszczone w Internecie na temat danego ucznia będą dostępne tylko dla niego samego.


2.
Zgoda na zamieszczenie danych osobowych ucznia w Internecie musi być wyrażona wprost i powinna określać (art.7 pkt 5 Ustawy):


a) osobę, która zgody udziela, oraz osobę, której dane osobowe mają być udostępnione,


b) podmiot, któremu zgoda jest udzielana,


c) czy zgoda taka jest udzielana bezterminowo,


d) jakie dane osobowe mają być przetwarzane.


Zgoda taka musi być udzielona najpóźniej w chwili rozpoczęcia przetwarzania danych i nie musi przybrać formy pisemnej, co jednak jest zalecane.


3. Należy także pamiętać, że
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentów tej dokumentacji z 19 lutego 2002 r. r
eguluje zakres danych, jakie szkoła może pozyskiwać od uczniów. Są to takie informacje, jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, czy informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego. To samo rozporządzenie nakazuje prowadzenie dziennika lekcyjnego, a także księgi arkuszy ocen uczniów. Nie precyzuje ono, czy dokumenty te prowadzone muszą być w wersji pisanej. Teoretycznie więc mogłyby zostać umieszczone w Internecie.


Jednakże nawet przy takiej interpretacji dane te nie mogą być udostępniane publicznie bez zgody osoby, której dane są przetwarzane, lub też przedstawiciela ustawowego tej osoby.Maciej Adamczyk


Radca prawnyMichał Trowski


Aplikant radcowski


– Kancelaria Radców Prawnych Adamczyk i Spółka


www.kancelaria-adamczyk.pl


[1] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz