Zajęcia przygotowujące dla ucznia
Odpowiada
02.05.2012
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Czy nauczyciel, u którego uczeń zdaje egzamin poprawkowy z przedmiotu, z którego miał ocenę niedostateczną na koniec roku, może prowadzić zajęcia przygotowujące tegoż ucznia do egzaminu w sierpniu? (Chodzi o niepłatne zajęcia odbywające się przed egzaminem na terenie szkoły).

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;

2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć został ustalony w art. 42 ust. 3 ww. ustawy.

W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciel nie tylko realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, ale również wykonuje inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, np. bierze udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, przeprowadza wywiadówki z rodzicami, sprawdza prace pisemne uczniów, a także przygotowuje się do prowadzenia zajęć, dokształca we własnym zakresie i doskonali zawodowo.

Art. 42. ust. pkt 2 Karty Nauczyciela wręcz nakazuje nauczycielom udzielanie pomocy uczniom jej potrzebującym. Oczywiście nie nosi ona nazwy korepetycji, ale może realizować dokładnie takie same cele. Dodatkowa praca z uczniem, zwłaszcza jeśli ten uczeń potrzebuje pomocy, powinna być interpretowana jako coś pozytywnego.

Pamiętać jednak należy, że zgodnie z KN nauczyciel placówki feryjnej w czasie ferii przebywa na urlopie wypoczynkowym i nie ma obowiązku prowadzenia dodatkowych zajęć. Jeśli jednak wyraża na takie rozwiązanie zgodę, a dodatkowo są to zajęcia nieodpłatne, to wydaje się, że nie ma ku temu przeciwwskazań.

Oczywiście kwestia prowadzenia egzaminu przez tego samego nauczyciela, który przygotowywał ucznia do egzaminu, dotyczy bardziej etyki niż przepisów prawa. Przepisy bowiem nie zabraniają tego typu działań, natomiast pozostaje pytanie, co do etycznej strony takich przygotowań. Na gruncie przepisów nie można więc jednoznacznie orzec, że jest to zabronione. Jednak ze względu na wątpliwości natury etycznej najrozsądniejszym wyjściem byłoby, gdyby ucznia przygotowywał inny nauczyciel.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz