Zajęcia katechetyczne
Odpowiada
21.01.2009PYTANIENa podstawie jakich przepisów ustala się wynagrodzenie księży uczących religii w szkole? Czy okres prowadzenia zajęć katechetycznych w katechizacji parafialnej i szkolnej do 1990 roku jest okresem pracy nauczycielskiej (wlicza się do stażu)?
ODPOWIEDŹOkres nauczania religii w szkole do 1990 roku, jak również okres pracy w katechizacji parafialnej jest okresem pracy nauczycielskiej. Wynika to z uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2001 roku (OSNP 2002/7/165). Dokonano w niej interpretacji przepisów w następujący sposób:
Okres nauczania religii w katechizacji parafialnej w ramach stosunku pracy, przed dniem 25 października 1990 roku jest okresem pracy nauczycielskiej w rozumieniu art. 88 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (DzU z 1997 r., Nr 56, poz. 357 ze zm.).


Wynagrodzenie księży nauczających religii ustala się na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 2005 r., Nr 22, poz. 181) oraz porozumienia zawartego pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (DzUrz MEN, Nr 4, poz. 20).


Z ww. przepisów prawa wynika, że:

  • nauczycielom, którzy ukończyli do dnia 31 grudnia 1989 roku wyższe seminarium duchowne, przysługują minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra;
  • nauczycielom, którzy ukończyli kolegium teologiczne, przysługują minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych.

Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji do nauczania religii. Jak z tego wynika, dyrektor szkoły nie może zakwestionować kwalifikacji osobie, która posiada stosowne skierowanie.


Do okresu pracy wlicza się
wszystkie poprzednie zakończone
okresy zatrudnienia
oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.


Do 1990 roku nauka religii odbywała się w ramach katechezy parafialnej. Z chwilą wejścia lekcji religii do szkół na początku z duchownymi nie podpisywano umowy o pracę i nie otrzymywali oni za nią wynagrodzenia – specyficznym „świadectwem pracy” z tego okresu mogą być zapisy w dziennikach lekcyjnych, zeznania świadków, zapisy w dokumentacji szkolnej, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, zaświadczenie Kurii Diecezjalnej o okresach zatrudnienia w pracy katechetycznej, czyli inne
udowodnione okresy pracy. Warto wiedzieć, że zagadnienie to reguluje Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Zgodnie z jej zapisami osoba, która nie posiada świadectwa pracy, może poprosić świadków o potwierdzenie faktu zatrudnienia w danym zakładzie. W takim przypadku można zgłosić się do wójta (burmistrza, prezydenta), który sporządzi na podstawie zeznań świadków odpowiedni dokument. Jednak zeznaniami świadków można potwierdzić wyłącznie okres pracy, nie mogą one dotyczyć wysokości zarobków.Jeżeli dana osoba udowodni, że w tym czasie pracowała, to okres ten wlicza się jej do stażu pracy.


Podstawa prawna


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (DzU, Nr 36, poz. 155).


2. Porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (DzUrz MEN, Nr 4, poz. 20).


3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 2005 r., Nr 22, poz. 181).


4. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz