Zadania dyrektora w czasie rady pedagogicznej
Odpowiada
09.02.2009PYTANIEJakie zadania ma do wykonania dyrektor w czasie rady pedagogicznej?
ODPOWIEDŹUstawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) w art. 40 ust. 1 stanowi, że rada pedagogiczna działa w szkole, która zatrudnia co najmniej trzech nauczycieli. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, a w jej zebraniach mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego (dyrektora szkoły – ust. 4) za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji (ust. 3).Do kompetencji rady pedagogicznej należy (art. 41 ust. 1):


– zatwierdzenie planów pracy szkoły,


– podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promowania uczniów,


– podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,


– ustalanie organizacji doskonalenia nauczycieli,


– podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy.Ponadto rada opiniuje (art. 41 ust. 2):


– organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć,


– projekt planu finansowego szkoły,


– wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,


– propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1–3:


– uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;


– rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności; zebrania rady pedagogicznej są protokołowane;


– nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, mogących naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.


Zgodnie z art. 40 ust. 4
przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Prowadzi on i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady (art. 40 ust. 6).


Dyrektor jest organizatorem i kierownikiem zespołu nauczycielskiego. Pełnić winien role nie tylko przełożonego, ale również lidera. W swojej działalności dotyczącej rad pedagogicznych ma do spełnienia zadania organizacyjne i merytoryczne.Zadania organizacyjne:


– przewodniczenie zebraniom plenarnym, kierowanie obradami rady,


– planowanie terminów i zwoływanie zebrań plenarnych,


– dokonywanie podziału zadań między członkami rady, czuwanie nad prawidłową i terminową realizacją zadań, uchwał i wniosków rady,


– projektowanie i przedstawianie radzie do zatwierdzenia porządku dziennego zebrań plenarnych,


– koordynowanie pracy członków i komisji rady pedagogicznej, pozyskiwanie nauczycieli do współpracy,


– czuwanie nad rytmicznością i terminowością odbywania zebrań plenarnych,


– realizowanie uchwał i wniosków rady,


– dbałość o prowadzenie niezbędnej dokumentacji pracy rady.Zadania merytoryczne:


– kierowanie dyskusją podczas obrad, inspirowanie nauczycieli do aktywnego w niej udziału,


– przekazywanie zadań, wymagań i ocen własnych oraz szczebla nadrzędnego,


– rozpoczęcie i podsumowywanie obrad, ustosunkowywanie się do poglądów wyrażanych w dyskusji, trafne wyciąganie wniosków i wypowiadanie własnych poglądów,


– dbałość o podejmowanie optymalnych decyzji (uchwał i wniosków) na zebraniach, sprzeciwianie się i zawieszanie uchwał rady niezgodnych z przepisami prawa oświatowego, tworzenie zwartego zespołu nauczycielskiego, relacji służbowych i interpersonalnych między pracownikami w toku różnych form pracy rady pedagogicznej, kształtowanie atmosfery życzliwej współpracy i pomocy wzajemnej, konstruktywne rozwiązywanie problemów interpersonalnych i międzygrupowych,


– rzeczowe przygotowanie posiedzeń,


– przekazywanie informacji o zmieniających się przepisach oświatowych,


– kształtowanie u nauczycieli postaw innowacyjnych i woli ciągłego doskonalenia się,


– przezwyciężanie oporów wobec koniecznych zmian w szkole,


– przekazywanie opinii i uchwał rady pedagogicznej władzom zwierzchnim.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz