Zabezpieczenie sieci teleinformatycznej a obowiązki nauczyciela
Odpowiada
29.07.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Czy nauczyciel informatyki jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sieci teleinformatycznej szkoły w ramach swoich obowiązków?

Odpowiedź:

Zakres obowiązków nauczyciela jest zawarty w przepisie art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 191). Zgodnie z przywołanym przepisem nauczyciel jest zobowiązany:

- rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

- wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

- dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

- kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

- dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Zakres obowiązków nauczyciela zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela reguluje art. 42 wspomnianej ustawy. Zgodnie z nim czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W zakresie tego wymiaru, jak również w ramach ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel jest zobowiązany realizować:

- zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum),

- inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

W zakresie tych zajęć nauczyciel szkoły podstawowej lub gimnazjum, w tym nauczyciel szkoły specjalnej, jest zobowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w wymiarze 2 godzin tygodniowo).

Natomiast nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym szkoły specjalnej, jest zobowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo).

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 2 pkt. 3 Karty Nauczyciela do obowiązków nauczyciela należy również wykonywanie zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Przepis art. 42 ust. 2b Karty Nauczyciela nakłada na nauczyciela – w ramach jego pensum – obowiązek przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego.

Natomiast w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel, w zakresie swojego czasu pracy, jest zobowiązany do przeprowadzania odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej.

Mając na uwadze powyższe, w mojej opinii zabezpieczenie sieci teleinformatycznej szkoły wykracza poza zakres obowiązków nauczyciela wynikających z Karty Nauczyciela.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz