Wywiadówki
Odpowiada
26.11.2008PYTANIEJak się przygotować na spotkanie z rodzicami? Jakie tematy porusza się w czasie wywiadówek? Kiedy wywiadówki powinny się odbywać? Czy wywiadówki można organizować w niedzielę?
ODPOWIEDŹWywiadówki budzą z reguły duże emocje. Dotyczy to zarówno uczniów, których wyniki pracy stają się jawne, rodziców, którzy muszą się zmierzyć z trudną niekiedy prawdą, a także nauczycieli zmuszonych do wystąpienia przed dorosłym i wymagającym audytorium.


Niemniej bezpośrednie spotkania rodziców z pedagogami uczącymi ich pociechy są konieczne i nie mogą zostać zastąpione przez elektroniczne dzienniki czy mailowy bądź telefoniczny kontakt.Różna jest częstotliwość organizowania przez szkoły wywiadówek, są jednak takie okresy w roku szkolnym, kiedy spotkania rodziców z nauczycielem są organizowane w podobnych terminach. Pierwsze organizacyjne spotkanie wychowawców z rodzicami odbywa się na początku roku szkolnego, na ogół w drugiej połowie września bądź w pierwszych dniach października. Na tym spotkaniu, zgodnie z §4 ust 1, 2 pkt 1–3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU, Nr 83, poz. 562), rodzice poznają podstawowe dokumenty, regulujące życie uczniów w szkole. Tak więc przedstawiony jest im statut szkoły (coraz częściej zamieszczany w Internecie), regulamin oceniania zachowania, regulaminy oceniania poszczególnych przedmiotów, regulamin porządkowy, program wychowawczy. Rodzice powinni również zostać poinformowani o zewnętrznych przepisach dotyczących praw i obowiązków wobec dziecka, w tym m. in. o Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. (DzU z 23 grudnia 1991 r., Nr 120, poz. 526) oraz Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).Pierwsza w roku szkolnym wywiadówka to również czas na zapoznanie z ofertą szkoły: kołami zainteresowań, zajęciami ponadwymiarowymi, konsultacjami dla uczniów i rodziców. Wówczas wybierana jest także trójka klasowa. Zwykle podczas pierwszego spotkania ustala się terminy kolejnych wywiadówek. W związku z tym, iż spośród kilkudziesięciu zgromadzonych rodziców, każdy pracuje w innym miejscu i kończy pracę o różnych godzinach, trudno jest znaleźć taki termin, który odpowiadałby wszystkim: jedni woleliby zaraz po zajęciach, łącząc spotkanie z odbiorem pociechy ze szkoły, inni kończą pracę później, czasem wolnym dysponują dopiero wieczorem, są i tacy, którzy preferują dni wolne od pracy, jednak sobota czy niedziela są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy. Dlatego najrozsądniejszym wyjściem wydaje się wyznaczenie przez szkołę jednego dnia tygodnia ze stałą godziną rozpoczęcia wywiadówki.Głównym tematem kolejnych wywiadówek jest omawianie wyników nauczania i zachowania uczniów. Rodzice mają prawo żądać dokładnej informacji o ocenach swoich pociech. Gwarantuje im to § 5 ust 1–3 przywołanego powyżej rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania oraz statut szkoły, w którym powinien być określony sposób informowania prawnych opiekunów uczniów o postępach w nauce. Szczególnie istotne jest przedstawienie propozycji oceny rocznej lub końcowej, co szkoła, w myśl §11 ust 9 wspomnianego Rozporządzenia, ma obowiązek uczynić w terminie określonym dokładnie w statucie szkoły.Istotnym tematem spotkań z rodzicami jest organizacja imprez, w których uczestniczą uczniowie, a zatem wycieczek klasowych, wyjazdów na tzw. zielone szkoły, wyjść do kina i teatru, balów karnawałowych, półmetków, studniówek itp. Rodzice są sponsorami i współorganizatorami tych wydarzeń, do nich zatem w ogromnym stopniu należy decyzja, jak i kiedy należy je urządzić. Nauczyciele z kolei na ogół są tymi, którzy występują z propozycjami imprez oraz sprawują opiekę nad uczniami podczas ich trwania.


Wzajemne spotkania są konieczne i służą dobru ucznia – dostrzeżeniu jego mocnych stron, pomocy w przezwyciężeniu słabych, ustalenia wspólnych dla rodziców i szkoły działań służących edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży, mają również umożliwiać nauczycielom doskonalenie organizacji metod pracy wychowawczo – dydaktycznej.Katarzyna Wójtowicz
– zastępca dyrektora Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz