Wysokość wynagrodzenia
Odpowiada
24.03.2014
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Jestem dyrektorem centrum kształcenia, które realizuje swoje zadania w ciągu tygodnia (centrum kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, bursa) oraz w soboty i niedziele (szkoły zaoczne wchodzące w skład centrum kształcenia ustawicznego).

 

Nauczyciele w większości są zatrudnieni tak, że realizują swoje pensum we wszystkich typach placówek, a więc np. 0,6 etatu w CKP, 0,2 etatu w bursie oraz 0,3 etatu w szkołach zaocznych. Nauczyciele nie mają możliwości zrealizowania pełnego pensum wyłącznie w szkołach zaocznych lub w placówkach działających w ciągu tygodnia. W regulaminie organu prowadzącego do bieżącego roku zawarty był zapis określający prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedziele. Obecny regulamin pozbawia nauczycieli tego prawa. Problemem jest również mój czas pracy –- dyrektora i zastępcy. Realizujemy swoje pensa w szkołach zaocznych. Musimy być obecni w pracy również w ciągu tygodnia. Nie mam możliwości udzielenia nauczycielowi pracującemu w weekend dwóch dni wolnych, ponieważ wówczas musiałabym zawiesić np. zajęcia praktyczne w CKP lub pozostawić młodzież w bursie bez opieki. Jak należy prawidłowo ustalić wynagrodzenie nauczyciela realizującego zadania dydaktyczne przez 6 lub 7 dni w tygodniu?

 

ODPOWIEDŹ

Dyrektor CKU to również nauczyciel, którego obejmują przepisy KN. Zgodnie z art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 KN czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonych na 5 dni pracy. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone w dniu wolnym od pracy lub za pracę w święto przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy nauczyciel co do zasady otrzymuje inny dzień wolny od pracy. Wyjątkowo nauczycielowi przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową, a za pracę w święto ze 100% dodatkiem (art. 42c ust. 3 i ust. 4 KN). Taka regulacja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku nauczyciela, który wykonuje pracę w dni ustalone dla niego jako dni wolne od pracy lub w święto przypadające w tygodniu poza dwoma dniami wolnymi od pracy. Wynika to z organizacji CKU – czy organizuje zajęcia w formie dziennej czy zaocznej, czy też mieszanej. Jeśli jest to forma dzienna, to nauczycieli obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Jeśli zaoczna, to sobota i niedziela są dla nich dniami pracy. Natomiast jeśli jest to forma mieszana, to nauczyciele, w tym dyrektor, muszą mieć zagwarantowane ww. normy czasu pracy, czyli 40 godzin pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. W przeciwnym razie za zajęcia wykonywane w dniu wolnym od pracy należy nauczycielowi zapewnić inny dzień wolny od pracy lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego zapłacić odrębne wynagrodzenie. Zasadnicze znaczenie ma zatem ustalenie, jaki rozkład czasu pracy obowiązuje konkretnego nauczyciela czy dyrektora. Dyrektor oprócz zajęć dydaktycznych jest zobowiązany również do wykonywania innych zajęć związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym. Zazwyczaj również z tego tytułu jest on zwolniony z części realizowanego pensum dydaktycznego. Nie oznacza to jednak, iż jest zobowiązany do wykonywania pracy w ustalone dla niego dni wolne od pracy.

 

Zasada jest taka: w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy. Natomiast jeśli w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie jest możliwe udzielenie nauczycielowi innego dnia wolnego w zamian za pracę w dzień wolny od pracy (np. nauczyciel musi być obecny w pracy również w ciągu tygodnia), przysługuje mu za pracę w dzień wolny od pracy, oprócz normalnego wynagrodzenia, również odrębne wynagrodzenie (jak za godzinę ponadwymiarową), a za pracę w święto ze 100% dodatkiem.

 

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 2005 r., nr 22, poz. 181 z późn. zm.) nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

 

Jest to regulacja ustawowa i nie można zmienić jej regulaminem wynagradzania.

 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz