Wysokość trzynastki
Odpowiada
17.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry, jestem nauczycielem dyplomowanym (etat plus 7 nadgodzin). Od marca do września przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób w tym przypadku naliczana jest 13 wypłata, czy wlicza się w to czas na zwolnieniu lekarskim, czy tylko czas od września 2020 do marca 2021 i jaki procent sumy wypłat jest liczony do \"13tki\"? Kto decyduje o wysokości tego wynagrodzenia, dyrektor czy zespół oświaty?

Odpowiedź:

Okres zwolnienia lekarskiego nie uwzględnia się do okresu uprawniającego do trzynastki. Również w podstawie trzynastki nie uwzględnia się wynagrodzenia, czy zasiłku chorobowego

Trzynastkę formalnie nalicza pracodawca, ale może scedować te uprawnienia na pracowników kadrowo-płacowych i księgowości w szkole lub przekazać do ustalania do centrum usług wspólnych.

Uzasadnienie

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pełnej wysokości przysługuje pracownikom, którzy byli zatrudnieni u danego pracodawcy przez cały rok kalendarzowy (w tym przypadku rok 2021). W przypadku pracowników zatrudnionych na okres krótszy od roku dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, o ile wyniósł on co najmniej 6 miesięcy (art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym). W związku z tym, że ustawa dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nie wskazuje, jak liczyć sześciomiesięczny okres zatrudnienia, należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 300 Kodeksu pracy). Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za trzydzieści dni (art. 114 Kodeksu cywilnego).

Nie należy zatem liczyć dni, w których pracownik nie świadczył efektywnie pracy, lecz dni, które były przepracowane. Jeśli dni przepracowanych będzie co najmniej 180 w roku (6 miesięcy x 30 dni) - trzynastkę należy wypłacić.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarski (od września 202 r. do marca 2021 r.), a zatem dni te nie powinny zostać zaliczone do okresu pracy za który przysługuje trzynastka – odpowiednio za 2020 rok i za rok 2021 r. Przypominam, trzynastkę rozliczamy latami kalendarzowymi.

Jeżeli chodzi o wysokość trzynastki to dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie (art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

W konsekwencji do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wlicza się wynagrodzenie ze wszystkich umów łączących nauczyciela z daną placówką w danym roku kalendarzowym.

Składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy trzynastki nauczyciela:
1. wynagrodzenie zasadnicze
2. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
5. odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
6. wynagrodzenie za pracę w święto,
7. jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela,
8. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
9. wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy.


Składniki wynagrodzenia niewliczane do podstawy trzynastki nauczyciela
1. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju
2. wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innej niż urlop wypoczynkowy, (tj. m.in. wynagrodzenia za czas urlopu dla poratowania zdrowia).
3. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby (wynagrodzenie za okres zwolnienia lekarskiego lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
4. nagrody i inne świadczenia ze stosunku pracy, które nie są uwzględniane w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy (w tym też dodatek na start i dodatek wiejski)

Podstawa prawna:

  • 2, art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1872),
  • 114 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz