Wyrównanie różnic programowych
Odpowiada
11.01.2012
Tomasz Lewicki

Prawnik

PYTANIE

Chciałabym uzyskać informację dotyczącą uzupełnienia różnic w nauce w przypadku przeniesienia ucznia na prośbę rodziców do innej szkoły w trakcie roku szkolnego.

Sytuacja: Uczeń zostaje przeniesiony do innej szkoły z powodu niezaaklimatyzowania się w klasie. Jest klasyfikowany w obecnej szkole (liceum ogólnokształcące). W nowym liceum, w klasie, do której ma uczęszczać od początku roku szkolnego jest biologia, której nie miał. Pytanie: Czy w takiej sytuacji, kiedy jest klasyfikowany w obecnej szkole za I semestr musi zdawać w nowej szkole egzamin klasyfikacyjny z biologii, czy wystarczy, że indywidualnie umówi się z nauczycielem na zaliczanie materiału z I semestru? (W rozporządzeniu w sprawie warunków oceniania i w statucie nowej szkoły informacji dotyczącej takich przypadków nie ma).

ODPOWIEDŹ

Jeżeli odpowiedzi na powyższe pytanie nie można rzeczywiście znaleźć w statucie szkoły wówczas należy sięgnąć w pierwszej kolejności do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU z 2004 r. nr 26, poz. 232, z późn. zm.). Rozporządzenie to reguluje właśnie między innymi kwestię przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych i z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia. Zaliczenie różnic programowych, które wynikają z braku realizowania przez ucznia w poprzedniej szkole publicznej przedmiotów objętych planem nauczania w szkole publicznej, do której uczeń został przyniesiony w trakcie roku szkolnego może się odbyć na przykład w formie egzaminu ustnego lub pisemnego przeprowadzonego przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu. Innymi słowy formę zaliczenia, termin i zakres materiału obowiązującego przy zaliczeniu powinien ustalić nauczyciel przedmiotu. Podstawę do takiego stanowiska stanowi § 19 ust. 3 wyżej wskazanego rozporządzenia, który brzmi: „Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.”. Jak widać przepisy te nie są w omawianym zakresie wyjątkowo precyzyjne, ale w mojej ocenie nie można mówić w tym przypadku o egzaminie klasyfikacyjnym, bo zgodnie z § 21 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia przeprowadza się go dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego.

W omawianym przypadku nie ma też podstaw do stosowania Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562), które w § 17 reguluje wprawdzie kwestię klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, ale dotyczy to tylko sytuacji, w której brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

W związku jednak z tym, że nadzór pedagogiczny w szkole – w szczególności obejmujący swoim zakresem przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów – zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) sprawuje dyrektor szkoły, sugeruję zwrócić się do niego na piśmie z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Jeżeli taka interwencja nie poskutkuje, wówczas należy zwrócić się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, czyli właściwej delegatury kuratorium oświaty.

Tomasz Lewicki – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, pracownik oświaty w samorządzie terytorialnym, nauczyciel przedmiotów prawniczych w zaocznej szkole policealnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz