Wypłata odprawy
Odpowiada
23.06.2013
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Z dniem 31 sierpnia zostaje rozwiązany ze mną stosunek pracy i zostaje przyznana mi odprawa. Czy szkoła ma prawo wstrzymania wypłaty tej odprawy do momentu zakończenia sprawy o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne w sądzie pracy?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) – nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązany zostanie stosunek pracy w związku z całkowitą likwidacją szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela, przysługuje odprawa. Wysokość odprawy uzależniona jest od podstawy zatrudnienia oraz okresu przepracowanego u danego pracodawcy. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, to zgodnie z przywołanym przepisem, wysokość odprawy będzie równa sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wysokość odprawy jest uregulowana w przepisie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2003 r. nr 90, poz. 844, z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem odprawa ta będzie wynosiła:

– w przypadku zatrudnienia krótszego niż dwa lata w danej szkole – miesięczne wynagrodzenie,

– w przypadku zatrudnienia w danej szkole od 2 do 8 lat – dwumiesięcznego wynagrodzenia,

– w przypadku zatrudnienia w danej szkole powyżej 8 lat – trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawę ustala się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Wypłata odprawy powinna nastąpić po rozwiązaniu stosunku pracy. W Pani przypadku będzie to 31 sierpnia. Skierowanie przez Panią sprawy do sądu pracy nie wstrzymuje obowiązku wypłaty odprawy. Dlatego nie ma podstaw wstrzymywania przez szkołę Pani odprawy do chwili zakończenia sprawy w sądzie pracy.

W przypadku przywrócenia przez sąd Pani do pracy wypłacona odprawa podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1990 roku I PR 351/190). Zgodnie z przepisem art. 47 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeksu pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) – pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, któremu brakuje do uzyskania prawa do emerytury nie więcej niż 4 lata lub z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Dotyczy to również sytuacji, gdy rozwiązana została umowa o pracę z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Pracodawca może również wystąpić do sądu z pozwem o zasądzenie zwrotu odprawy na podstawie art. 300 kodeksu pracy w związku z art. 410 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) (świadczenie nienależne).

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz