Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Odpowiada
25.05.2012
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na czas nieokreślony. Od 20 sierpnia 2009 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim (mój stan zdrowia w trakcie ciąży nie pozwalał mi na pracę, z tego również względu złożyłam w sierpniu rezygnację ze stanowiska wicedyrektora, które zajmowałam od kilku lat).

Moje pytanie dotyczy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, na którym przebywałam po urlopie macierzyńskim. Urlop macierzyński zakończył się 31 sierpnia 2010 r., do 14 września 2010 r. przebywałam na dodatkowym urlopie macierzyńskim. A od 15 września 2010 r. na urlopie wypoczynkowym. Jakie wynagrodzenie powinnam otrzymać za urlop wypoczynkowy?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650) za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DzU nr 71, poz. 737, z późn. zm., ostatnie DzU z 2010 r. nr 255, poz. 1712) w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

6) wynagrodzenie za pracę w święto,

7) dodatek za uciążliwość pracy,

8) jednorazowy dodatek uzupełniający.

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu – dotyczy to także dodatku motywacyjnego.

W przypadku, gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wobec powyższego nauczycielka powinna za czas urlopu wypoczynkowego otrzymać wynagrodzenie, jakie otrzymałaby gdyby faktycznie pracowała w tym czasie, a więc wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatki obliczone proporcjonalnie zgodnie z zasadami opisanymi wyżej.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz