Wynagrodzenie za opiekę podczas wyjścia do kina nauczyciela świetlicy
Odpowiada
03.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem ale pracuję w świetlicy szkolnej. Chciałabym zapytać czy wysyłanie mnie do opieki podczas wyjścia klasy np. do kina a później powrót do pracy (popołudniowa zmiana) bez zapłaty za nadgodziny w ramach 40 godzin ( w sumie 9,5 godziny) jest normą? Czy jakiekolwiek wyjścia nauczycieli świetlicy do opieki bez zapłaty za nadgodziny (oprócz swoich godzin w ten dzień) jest normą?

Odpowiedź:

Czas pracy nauczyciela świetlicy to 40 godzin tygodniowo. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (26 godzin pensum),

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela, któremu powierzono obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi podczas wyjścia do kina czy na basen budzi wiele emocji. W tej kwestii istnieją rozbieżne stanowiska. Zdecydowana większość dyrektorów uznaje, że opieka nad uczniami podczas wyjścia do kina, czy na basen powinna być realizowana w ramach ustalonego wynagrodzenia i obowiązującego 40-godzinnego tygodnia pracy. Uznają więc, że są to czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, podobnie jak opieka podczas wycieczek, a nie realizacja godzin ponadwymiarowych, czy doraźnych zastępstw za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Uczestnictwo w wycieczce szkolnej, czy wyjściach do kina, basen w charakterze opiekuna nie jest uznawane za realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych ani opiekuńczych. Jest to bowiem wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.

Zakładam jednak że w opisanym przypadku taka opieka nie nakłada się na godziny pracy nauczyciela na świetlicy.

Jeżeli nauczyciel udowodni, że jego czas pracy w tygodniu przekracza 40 godzin może domagać się wynagrodzenia za nadgodziny z Kodeksu pracy. Jeżeli w wyniku nadmiarowej pracy nauczyciela wystąpiły godziny nadliczbowe (przekraczające 40 godzin tygodniowo), to nauczycielowi należy wypłacić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Takie stanowisko przyjął Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku VI P 165/07, podobnie Sąd Rejonowy w Lubinie w wyroku z 2 kwietnia 2015 r. IV P 383/14.

Podstawa prawna:

  • 35, art. 42 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz