Wymiar godzin dydaktycznych nauczyciela
Odpowiada
14.12.2009

PYTANIE

Czy istnieje ustawa lub rozporządzenie określające wymiar godzin dydaktycznych nauczycielom powracającym z urlopów zdrowotnych?


ODPOWIEDŹ

Aktami prawnymi regulującymi urlop dla poratowania zdrowia i wymiaru godzin dydaktycznych są Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (DzU z 2005 r. nr 233, poz. 1991).

Nie ma jednak zapisu, który wprost określałby wymiar godzin dydaktycznych nauczycielom powracającym z takiego urlopu.

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, zgodnie z art. 73 ustawy Karta Nauczyciela, przysługuje nauczycielowi, który:

  • zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć,

  • zatrudniony jest na czas nieokreślony,

  • przepracował co najmniej 7 lat w szkole;

  • posiada orzeczenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, u którego się uczy.

Nauczyciel powracający po urlopie dla poratowania zdrowia dalej jest zatrudniony w

pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dyrektor szkoły uzna, że brak jest dalszej możliwości

zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze z przyczyn wynikających z art. 20 ust. 1 Karty

Nauczyciela (tj. całkowitej likwidacji szkoły lub częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian

organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu

nauczania). Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być zatrudniony – za jego zgodą – w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu.

Rozwiązanie umowy o pracę lub ograniczenie zatrudnienia może nastąpić niezależnie od

faktu przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

Każdy nauczyciel, zatem i ten powracający z urlopu dla poratowania zdrowia może mieć – zgodnie z art. 42a Karty Nauczyciela – obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć. Przypadki oraz warunki i tryb, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy wymiar zajęć, określa organ prowadzący szkołę. Obniżenie tygodniowego wymiaru zajęć w trybie art. 42a Karty Nauczyciela nie powoduje zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela.

Małgorzata Jarosińska – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej , rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej. Była nauczycielem akademickim Instytutu Matematyki Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach i wieloletnim dyrektorem liceum ogólnokształcącego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz