Wydłużenie stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
Odpowiada
16.01.2008PYTANIECzy nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego mogą mieć (jeżeli nie zdążą w wymaganym terminie) wydłużony staż? Czy nie oznacza to przerwania stażu i konieczności rozpoczęcia procesu ubiegania się o dany stopień awansu zawodowego od początku?
ODPOWIEDŹ
:


Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w wypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego staż trwa 2 lata i 9 miesięcy (podobnie jest w wypadku nauczyciela mianowanego). Na podstawie art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. W świetle art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela
w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W wypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w kontekście odbywania stażu rozróżnia sytuację „obecności w pracy”, tj. w rozumieniu art. 42 Karty Nauczyciela realizowanie obowiązków nauczyciela polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – oraz sytuację „nieobecności w pracy” z takich powodów jak czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy lub z powodu urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, tj. między innymi urlopu wychowawczego.


Na podstawie art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego.Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.


2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.


5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.


7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.


Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU 2006, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU 2007, Nr 214, poz. 1580)Lucyna Gromiec – Konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz