Wychowanie do życia w rodzinie
Odpowiada
27.06.2011

PYTANIE

Czy przedmiot wychowanie do życia w rodzinie umieszcza się w arkuszu ocen? Co w sytuacji, kiedy został już wpisany do arkusza z adnotacją „uczestniczył(a)”.


ODPOWIEDŹ

Udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie odnotowuje się w arkuszu ocen.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DzU z 1999 r. nr 67, poz. 756, z późn. zm.) zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Ponieważ zajęcia te nie podlegają ocenie, nie wpisuje się informacji o uczestnictwie w nich w arkuszu ocen. Wychowanie do życia w rodzinie nie jest przedmiotem dodatkowym (nie wpisuje się go również na świadectwie).

Jeżeli jednak przedmiot ten został wpisany do arkusza, a w miejscu oceny wpisano adnotację ,,uczestniczył/uczestniczyła” to i tak taki zapis niczego nie zmienia.

Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 2002 r. nr 23, poz. 225, z późn. zm.) można dokonać sprostowania błędu i oczywistej omyłki w arkuszu ocen ucznia.

Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania. Sprostowania dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania. W tym przypadku należy skreślić kolorem czerwonym nieprawidłowy zapis, a obok wpisać datę i złożyć podpis.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz