Wliczanie urlopu dla poratowania zdrowia do okresu pracy nauczyciela
Odpowiada
07.05.2009PYTANIE


Czy okres urlopu dla poratowania zdrowia jest wliczany do okresu pracy nauczyciela wymaganego do przejścia na emeryturę, o której mowa w art. 88 Karty Nauczyciela?
ODPOWIEDŹ


Odpowiedź na pytanie, czy urlop dla poratowania zdrowia wlicza się do okresu pracy nauczyciela w rozumieniu przepisu art. 88 ustawy Karta Nauczyciela,
wymaga analizy przepisów ubezpieczeniowych. Zgodnie z przepisem art. 88 Karty Nauczyciela na emeryturę mogą przejść nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze. Przepis ten jednak nie wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem „pracy w szczególnym charakterze”, ani również nie rozstrzyga, czy do niego można zaliczyć także przerwy w świadczeniu tej pracy, za którą uznać należy urlop dla poratowania zdrowia. Zatem przy interpretacji pojęcia „pracy w szczególnym charakterze”, do której zalicza się okres pracy nauczyciela („przy tablicy”),
należy odwołać się do przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a ściślej do art. 32 ust. 1a tej ustawy, który był kilkakrotnie nowelizowany.
Można tu wyróżnić dwa okresy.


Pierwszy –
do dnia wejścia w życie noweli z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (DzU z dnia 31 maja 2004 r., Nr 121, poz. 1264), która weszła w życie w dniu 1 lipca 2004 r. (nowelizacja ta wprowadziła do ustawy art. 32 ust. 1a). W okresie przed wejściem w życie przepisu art. 32 ust. 1a w orzecznictwie Sądu Najwyższego przeważał pogląd, iż
okres urlopu dla poratowania zdrowia powinien być zaliczony do pracy w szczególnym charakterze (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2003 r. II UK 323/02, OSNP 2004, nr 11, poz. 197; z dnia 5 maja 2005 r., II UK 219/2004). W ostatnim z tych wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, iż do okresu pracy w szczególnym charakterze wlicza się okresy niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa oraz okresy urlopu udzielanego dla poratowania zdrowia sprzed 1 lipca 2004 r., to jest sprzed dnia wejścia w życie art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, dodanego ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (DzU z dnia 31 maja 2004 r., Nr 121, poz. 1264).


Drugi –
od dnia 1 lipca 2004 r. Od tego czasu obowiązuje przepis art. 32 ust. 1a w następującym brzmieniu: „przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze
nie uwzględnia się: 1) okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 2) okresów, w których z mocy przepisów szczególnych pracownik został zwolniony ze świadczenia pracy, z wyjątkiem okresu urlopu wypoczynkowego. Oczywiście przepis ten nie miał zastosowania do stanów powstałych przed jego wejściem życie. A zatem od dnia 1 lipca 2004 r. ze względu na wyłączenie zawarte w art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy
urlop dla poratowania zdrowia nie może być wliczany do okresu zatrudnienia w szczególnym charakterze.Podsumowując,
odpowiedź na pytanie, czy do okresu pracy nauczyciela wlicza się okres urlopu dla poratowania zdrowia, zależy od uprzedniego ustalenia, w którym z wyżej wymienionych okresów, urlop ten został wykorzystany. Jeżeli bowiem urlop dla poratowania zdrowia został wykorzystany w okresie do dnia 1 lipca 2004 r., nie ma podstaw, aby odmówić wliczenia okresu tego urlopu do okresu pracy nauczyciela, od którego zależą uprawnienia emerytalne na podstawie przepisu art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DzU z dnia 8 czerwca 2006 r., Nr 97, poz. 674),


2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z dnia 30 grudnia 1998 r., Nr 162, poz. 1118, z późniejszymi zmianami),


Dominik Bońkowskiradca prawny

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz