Wliczanie średniej z nadgodzin do nagrody
Odpowiada
10.09.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Od 1 września 1985 roku nieprzerwanie pracuję na etacie nauczyciela. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęłam 31. rok pracy w zawodzie. W 2012 roku skorzystałam z jednego dnia bezpłatnego urlopu. W tym roku szkolnym otrzymałam nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w zawodzie. Do tej nagrody nie została wliczona średnia z nadgodzin za rok szkolny 2014/2015. W szkole dowiedziałam się, że się średnia ta mi się nie należy. Jaki przepis o tym stanowi?

Odpowiedź:
Zgodnie z przepisem art. 47 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) nauczycielowi za wieloletnią pracę przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
- 75% wynagrodzenia miesięcznego za 20 lat pracy,
- 100% wynagrodzenia miesięcznego za 25 lat pracy,
- 150% wynagrodzenia miesięcznego za 30 lat pracy,
- 200% wynagrodzenia miesięcznego za 35 lat pracy,
- 250% wynagrodzenia miesięcznego za 40 lat pracy.

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (DzU nr 128, poz. 1418) nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1991 roku (I PZP 16/91) następuje to w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi podjęcia przez pracownika zatrudnienia.

Zgodnie z przepisem § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (DzU nr 128, poz. 1418) podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu tej wypłaty. W wypadku gdy nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zasady te zostały uregulowane w przepisie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DzU nr 71, poz. 737 z późn. zm.). Zgodnie z przywołaną regulacją wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc, w którym nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej.

Mając na uwadze powyższe, prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu przepracowania 30 lat pracy nabyła Pani dnia 1 września 2015 roku, gdyż fakt korzystania z jednego dnia urlopu bezpłatnego niewliczanego do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej przesunął ten termin o jeden dzień.
W związku z tym podstawą obliczenia Pani nagrody jubileuszowej będzie wynagrodzenie za miesiąc wrzesień 2015 roku, a co za tym idzie – do nagrody nie zostaną wliczone godziny ponadwymiarowe za rok szkolny 2014/2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz