Wliczanie średniej z nadgodzin do nagrody jubileuszowej
Odpowiada
16.09.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Chciałabym zapytać, czy jeśli w miesiącu wrześniu mam nadgodziny, a wypłata nagrody jubileuszowej przypada na dzień 1 września tego roku, to czy wlicza się średnią z tych nadgodzin do nagrody? Wiem, że nie są one jeszcze wypracowane, ale znajdują się już w przydziale godzin na ten rok szkolny.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) wynagrodzenie nauczycieli (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w urzędach) składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego,

- dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

Zgodnie z powyższym wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest składnikiem wynagrodzenia wliczanego do nagrody jubileuszowej, gdyż według przepisu § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (DzU nr 128, poz. 1418) podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty tejże nagrody.

W mojej opinii – jeżeli nabyła Pani prawo do nagrody jubileuszowej z dniem 1 września, to podstawą obliczenia tej nagrody powinno być Pani aktualne wynagrodzenie na ten dzień, wliczając w to wszystkie jego składniki, w tym wynagrodzenie za przydzielone godziny ponadwymiarowe.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz