Wliczanie przedmiotów do średniej ocen
Odpowiada
23.02.2009PYTANIENa świadectwie kończącym szkołę podstawową wpisuje się oceny z przedmiotów, których nauka została zakończona wcześniej (plastyka, muzyka, technika z klasy 5). Czy te oceny są wliczane również do średniej ocen uzyskanych w klasie 6?
ODPOWIEDŹOdpowiedź na pytanie wymaga wyjaśnienia dwóch pojęć: klasyfikacji rocznej i klasyfikacji końcowej. Obydwa definiuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU, Nr 83, poz. 562 ze zm.).Klasyfikacja roczna polega, zgodnie z § 11.6 rozporządzenia, na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
w danym roku szkolnym.Klasyfikacja końcowa, zdefiniowana w § 22 ust. 1 pkt 1, obejmuje roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane
w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym)
i roczne (semestralne)
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu.


Na podstawie przepisów rozporządzenia można sformułować jednoznaczny wniosek.
Klasa VI jest ostatnią klasą szkoły podstawowej, więc przeprowadzamy dla niej klasyfikację końcową, czyli wliczamy do średniej ocen nie tylko oceny z zajęć edukacyjnych z danego roku szkolnego, ale także uzyskane z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.Podstawa prawna


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU, Nr 83, poz. 562 ze zm.).Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz