Uzupełnienie etatu
Odpowiada
18.09.2009PYTANIEJestem nauczycielem języka niemieckiego w szkole podstawowej.


Z racji reorganizacji planu w roku szkolnym 2009/2010, gdy szkoła stopniowo wprowadza język angielski, jako jedyny nauczany tam język, mój etat „kurczy się” do 12 godzin, a w kolejnym roku nie będzie dla mnie godzin. Dyrektor szkoły wspomniał, że jeśli poinformuje mnie o tym fakcie pisemnie w maju, a ja nie wyrażę zgody na pracę na niepełnym etacie, przysługuje mi 6-miesięczna odprawa. Poinformowana tym faktem znalazłam pracę w innym miejscu. Dyrektor wspomniał jednak ostatnio, że wobec nowych przepisów, chciałby mi uzupełnić etat godzinami w świetlicy jeszcze w nadchodzącym roku szkolnym. Czy mogę się na to nie zgodzić (ponieważ nie jest to zgodne z moim kierunkiem studiów) i również otrzymać odprawę, czy w takim wypadku nie przysługuje mi żadna odprawa?
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dyrektor szkoły w razie:


1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;


2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.


Ust. 2 art. 20 Karty Nauczyciela natomiast stwierdza, iż nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.Jeśli zatem nauczyciel nie wyraża zgody na ograniczenie liczby godzin, może na swój wniosek udać się w stan nieczynny lub zostać zwolniony (rozwiązanie stosunku pracy przez szkołę) i skorzystać z sześciomiesięcznej odprawy.


Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny (art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela) zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. Ponadto dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć (art. 20 ust. 7 Karty Nauczyciela).


W opisanym przypadku: w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2009 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 50, poz. 400), znajdzie zastosowanie § 24 pkt 3 mówiący, iż
kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach posiada osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna lub internat. A zatem zainteresowany nie otrzyma z rąk dyrekcji pisma o zmniejszeniu pensum. Dyrektor szkoły uzupełni mu etat godzinami w świetlicy i tym samym zapewni nauczycielowi pełne pensum. Wyjdzie bowiem z założenia, że nowy przepis uprawnia zainteresowanego do pracy w świetlicy.Zainteresowany zatem nie będzie miał możliwości odmówić, czy też zgodzić się na zmniejszenie liczby godzin. Jeśli natomiast nie będzie chciał pracować jako wychowawca w świetlicy, to zawsze może stosunek pracy z szkołą rozwiązać, natomiast nie otrzyma w tej sytuacji odprawy.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz